Ktl-icon-tai-lieu

52 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

52 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh
• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...)
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...)
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
• Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
• It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến
lúc ai đóphải làm gì...)
• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao nhiêu
thờigian...)
• To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không làm
gì..)
• S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...)
• To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
• Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)
• To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)
• Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
• To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về....)
• To be angry at + N/V-ing (tức giận về)
• To be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ kém về...)
• By chance = by accident (adv) (tình cờ)
• To be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)
• Can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì...)
• To be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm gì đó...)
• To be interested in + N/V-ing (quan tâm đến...)
• To waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc tg làm gì)
• To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)
• To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời gian vào việc gì...)
• To give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ cái gì...)
• Would like/ want/wish + to do something (thích làm gì...)
• Have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)
• It + be + something/ someone + that/ who (chính...mà...)
• Had better + V(infinitive) (nên làm gì....)
• Hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/
deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
• It’s + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm gì)
• Take place = happen = occur (xảy ra)
• To be excited about (thích thú)
• To be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)
• There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có cái gì...)
• Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì...)
• Expe...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
52 cấu trúc cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...)
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...)
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến
lúc ai đóphải làm gì...)
It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao nhiêu
thờigian...)
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không làm
gì..)
S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...)
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm hơn cái gì/ làm )
Would rather + (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm hơn làm gì)
To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)
Used to + V (infinitive) (Thường làm trong qk bây giờ không làm nữa)
To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về....)
To be angry at + N/V-ing (tức giận về)
To be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ kém về...)
By chance = by accident (adv) (tình cờ)
To be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)
Can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì...)
To be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm đó...)
To be interested in + N/V-ing (quan tâm đến...)
To waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc tg làm gì)
To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)
To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời gian o việc gì...)
To give up + V-ing/ N (từ bỏ làm / cái gì...)
Would like/ want/wish + to do something (thích làm gì...)
Have + (something) to + Verb (có cái đó để làm)
It + be + something/ someone + that/ who (chính...mà...)
Had better + V(infinitive) (nên làm gì....)
Hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/
deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
It’s + adj + to + V-infinitive (quá ..để làm gì)
Take place = happen = occur (xảy ra)
To be excited about (thích thú)
To be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)
There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có cái gì...)
Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì...)
Expect someone to do something (mong đợi ai làm gì...)
52 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh - Trang 2
52 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
52 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh 9 10 489