Ktl-icon-tai-lieu

600 từ vựng

Được đăng lên bởi phamhuy2806
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày…….tháng ……(các bạn học xong bài nào thì nhớ ghi lại) và đánh 1 dấu “I” ở đây …….
600 từ này thuộc cuốn sách ”600 essential words for the Toeic” của Barron’s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

abide by
ability
abundant
accept
access
accommondate
accomplishment
accounting
accumulate
accurately
accustom to
achievement
acquire
action
address
adhere to
adjacent
adjustment
admire
admit

v
n
adj
v
v
v
n
n
n
adv
v
n
v
n
n
v
adj
n
v
v

tuân theo
khả năng
thừa mứa
chấp nhận
truy cập
cung cấp
sự hoàn thành
tính toán,kế toán
sự tích lũy
chính xác
quen với
sự đạt được
đạt được
hành động
hướng đến
tuân theo
kế bên
sự điều chỉnh
ngưỡng mộ
cho phép

1|Page
FibonacciEnglish
Facebook.com/jebeibe

Ngày…….tháng ……(các bạn học xong bài nào thì nhớ ghi lại) và đánh 1 dấu “I” ở đây …….
600 từ này thuộc cuốn sách ”600 essential words for the Toeic” của Barron’s
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

advanced
affordable
agenda
agent
aggresslvely
agreement
allocate
allow
alternative
announcement
annually
anxious
appeal
apply
appointment
appreciation
apprehensive
apprentice
approach
arrangement

adj
adj
n
n
adv
n
v
v
adj
n
adv
adj
n
v
n
n
adj
n
v
n

cao hơn
có khả năng
lịch trình thảo luận
đại diện của công ty
xoông xáo,tháo vát
thỏa thuận
phân vùng
cho phép
lựa chọn khác
tuyên bố công khai
hằng năm
lo lắng
thu hút
áp dụng
cuộc hẹn
sự nâng giá trị
lo lắng về tương lai
sinh viên(ẩm thực)
tiếp cận
sự sắp xếp

2|Page
FibonacciEnglish
Facebook.com/jebeibe

Ngày…….tháng ……(các bạn học xong bài nào thì nhớ ghi lại) và đánh 1 dấu “I” ở đây …….
600 từ này thuộc cuốn sách ”600 essential words for the Toeic” của Barron’s
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

arrive
as needed
ascertain
aspect
assemble
assess
asset
assignment
assist
association
assume
assurance
attainment
attend
attitude
attract
audience
audit
authorize
automatically

v
v
n
v
v
n
n
v
n
v
n
n
v
n
v
n
v
v
adv

đến
cần
để chắc chắn xem
khía cạnh
tập hợp lại
đánh giá
tài sản
công việc được phân công
giúp đỡ
sự liên kết hiệp hội
nắm giữ (vị trí mới)
đảm bảo
đạt được
tham dự
thái độ,quan điểm
thu hút
khán giả
kiểm toán
cho quyền
tự động

3|Page
FibonacciEnglish
Facebook.com/jebeibe

Ngày…….tháng ……(các bạn học xong bài nào thì nhớ ghi lại) và đánh 1 dấu “I” ở đây …….
600 từ này thuộc cuốn sách ”600 essential words for the Toeic” của Barron’s
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

available
avoid
aware
background
balance
bargain
basic
basis
be ...
Ngày…….tháng ……(các bạn hc xong bài nào thì nh ghi li) và đánh 1 dấu “I” ở đây …….
600 t này thuc cun sách 600 essential words for the Toeic ca Barrons
1 | P a g e
FibonacciEnglish
Facebook.com/jebeibe
1
abide by
v
tuân theo
2
ability
n
khả năng
3
abundant
adj
thừa mứa
4
accept
v
chấp nhận
5
access
v
truy cập
6
accommondate
v
cung cấp
7
accomplishment
n
sự hoàn thành
8
accounting
n
tính toán,kế toán
9
accumulate
n
sự tích lũy
10
accurately
adv
chính xác
11
accustom to
v
quen với
12
achievement
n
sự đạt được
13
acquire
v
đạt được
14
action
n
hành động
15
address
n
hướng đến
16
adhere to
v
tuân theo
17
adjacent
adj
kế bên
18
adjustment
n
sự điều chỉnh
19
admire
v
ngưỡng mộ
20
admit
v
cho phép
600 từ vựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
600 từ vựng - Người đăng: phamhuy2806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
600 từ vựng 9 10 792