Ktl-icon-tai-lieu

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

Được đăng lên bởi phandieusonetics
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 2 lần
64 cấu trúc và cụm từ thông
dụng trong Tiếng Anh phổ
thông
=======================================

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something
(quá....để cho ai làm gì...), e.g.1 This structure is too easy
for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi
mà...), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến
nỗi mà...), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them
at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something. (Đủ... cho ai đó làm gì...), e.g.1: She is old
enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough
for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê
ai làm gì...), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d
like to have my shoes repaired.
6. It + is + time + S + V (-ed, cột 2-động từ chia ở thì quá

khứ) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến
lúc ai đó phải làm gì...), e.g.1: It is time you had a shower.
E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do
something (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...), e.g.1: It
takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10
minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing
(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..), e.g.1:
9. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),
e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2:
They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái
gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2:
I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)
(thích làm gì hơn làm gì), e.g.1: She would play games than
read books. E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am
used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây

giờ không làm nữa), e.g.1: I used to go fishing with my
friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10
cigarettes a day.
14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc
nhiên về....
15. to be angry at + N/V-ing: tức giận về
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.....
64 cấu trúc và cụm từ tng
dụng trong Tiếng Anh phổ
thông
=======================================
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something
(quá....để cho ai làm gì...), e.g.1 This structure is too easy
for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi
mà...), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến
nỗi mà...), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them
at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something. (Đủ... cho ai đó làm gì...), e.g.1: She is old
enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough
for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê
ai làm gì...), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d
like to have my shoes repaired.
6. It + is + time + S + V (-ed, cột 2-động từ chia ở thì quá
64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông - Người đăng: phandieusonetics
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông 9 10 916