Ktl-icon-tai-lieu

69 cấu trúc cơ bản thi toeic

Được đăng lên bởi star1234aye
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
fb: 
69 CẤU TRÚC CĂN BẢN TRONG TIẾNG ANH
1. S + V + too + Adj/Adv + (for someone) + to do something (Quá....để cho ai làm gì)
This structure is too easy for you to remember.
He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + Adj/Adv + that + S + V (Quá... đến nỗi mà...)
This box is so heavy that I cannot take it.
He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + be + such + (a/an) + Adj + N(s) + that + S + V (Quá... đến nỗi mà..)
It is such a heavy box that I cannot take it.
It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + Adj/Adv + enough + (for someone) + to do something (Đủ...cho ai đó làm
gì)
She is old enough to get married.
They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Enough + danh từ + (to do something) (Đủ cái gì để làm điều gì đó)
I don’t have enough time to study.
6. Have/get + something + V3/ed (Past Participle) (Có cái gì đã được làm gì...)
I had my hair cut yesterday.
I’d like to have my shoes repaired.

Admin Group “Toeic Practice Club”
Fb: 

fb: 
7. It + be + time + S + V (-ed, cột 2)/It’s +time +for someone + to do something (Đã
đến lúc ai đó phải làm gì...)
It is time you had a shower.
It’s time for me to ask all of you for this question.
8. It + takes/took+ someone + time + to do something (Ai đó làm gì... mất bao nhiêu
thời gian)
It takes me 5 minutes to get to school.
It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
9. To prevent/stop + someone/something + From + N/V-ing (Ngăn cản ai/cái gì... làm
gì..)
He prevented us from parking our car here.
10. S + find+ it+ Adj to do something (Ai nhận thấy như thế nào... để làm gì...)
I find it very difficult to learn about English.
They found it easy to overcome that problem.
11. To prefer + Noun/V-ing + to + N/V-ing (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/làm gì)
I prefer dog to cat.
I prefer reading books to watching TV.
12. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive) (Thích làm gì hơn
làm gì)
She would rather play games than read books.
I’d rather learn English than learn Biology.
13. Would (‘d ) rather do something/not do something (Thà làm gì/ thà đừng làm gì)
I’d rather stay at home.
I’d rather not say at home.
14. Would (‘d) rather someone did something (Muốn ai làm gì)

Admin Group “Toeic Practice Club”
Fb: 

fb: 
I’d rather you (he/she ) stayed at home today.
15. To be/get used ...
fb: www.facebook.com/depmathom
Admin Group “Toeic Practice Club”
Fb: www.facebook.com/groups/Toeictuhoc
69 CẤU TRÚC CĂN BẢN TRONG TING ANH
1. S + V + too + Adj/Adv + (for someone) + to do something (Quá....để cho ai làm gì)
This structure is too easy for you to remember.
He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + Adj/Adv + that + S + V (Quá... đến ni mà...)
This box is so heavy that I cannot take it.
He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + be + such + (a/an) + Adj + N(s) + that + S + V (Quá... đến ni mà..)
It is such a heavy box that I cannot take it.
It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + Adj/Adv + enough + (for someone) + to do something ...cho ai đó làm
gì)
She is old enough to get married.
They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Enough + danh t + (to do something) cái gì để làm điều gì đó)
I don’t have enough time to study.
6. Have/get + something + V3/ed (Past Participle) (Có cái gì đã được làm gì...)
I had my hair cut yesterday.
I’d like to have my shoes repaired.
69 cấu trúc cơ bản thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
69 cấu trúc cơ bản thi toeic - Người đăng: star1234aye
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
69 cấu trúc cơ bản thi toeic 9 10 979