Ktl-icon-tai-lieu

75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở THPT

Được đăng lên bởi yentini1998
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 6 lần
75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở thpt












75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong
Tiếng Anh phổ thông
-------------------S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để
cho ai làm gì...)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something.
(Đủ... cho ai đó làm gì...)

e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
 Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
 e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.






It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do
something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)
e.g.1: It is time you had a shower.
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
It + takes/took+ someone + amount of time + to do
something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...)

e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
 To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản
ai/cái gì... không làm gì..)
 e.g.1: I can’t prevent him from smoking
e.g.2: I can’t stop her from tearing
1














S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn
cái gì/ làm gì)
e.g.1: I prefer dog to cat.
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.
Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì
hơn làm gì)
e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)

e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
 Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không
làm nữa)
 e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
 to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)
 to be angry at + N/V-...
75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở thpt
75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong
Tiếng Anh phổ thông
--------------------
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something


 !
S + V + so + adj/ adv + that +S + V"  #
$%& '
('! )  
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V"  #
&%$& '
&  '&  
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something
*+,
-. .
   / 
Have/ get + something + done (VpII) 012
&..
&).'%(.
It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do
something3" 4,(5
&.!
&)'
It + takes/took+ someone + amount of time + to do
something6 20 
&'7 
&'8 .$.
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing 9 5 
:'; 
& )(% ' 
& )(
1
75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở THPT - Người đăng: yentini1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở THPT 9 10 689