Ktl-icon-tai-lieu

84 cấu trúc câu trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Dai Hoc CQ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH"
Share bài này để lưu lại học nhé
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) +
to do something: (quá....để cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to
remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V:
(quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear
anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +
V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take
it.
e.g. It is such interesting books that I cannot
ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for
someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó
làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to
teach them English.

5. Have/ get + something + done (past
participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s
+time +for someone +to do something : (đã
đến lúc ai
đó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this
question.
7. It + takes/took+ someone + amount of
time + to do something: (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
e.g. It took him 10 minutes to do this
exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something +
From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car
here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ...
để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about
English.

e.g. They found it easy to overcome that
problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.
(Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.
e.g. I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) +
than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
e.g. She would play games than read books.
e.g. I’d rather learn English than learn
Biology.
12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì
trong qk và bây giờ không làm nữa)
e.g. I used to go fishing with my friend when
I was young.
e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. To be amazed at = to be surprised at +
N/V-ing: ngạc nhiên về....
e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
e.g. Her mother was very angry at her bad

...
"84 C U TRÚC CÂU TRONG TI NG ANH "
Share bài này l u l i h c nhéđể ư
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) +
to do something: (quá.... cho ai làm gì...)để
e.g. This structure is too easy for you to
remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V:
(quá... n n i mà...)đế
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear
anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +
V: (quá... n n i mà...)đế
e.g. It is such a heavy box that I cannot take
it.
e.g. It is such interesting books that I cannot
ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for
someone) + to do something : ( ... cho ai óĐủ đ
làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to
teach them English.
84 cấu trúc câu trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
84 cấu trúc câu trong tiếng Anh - Người đăng: Dai Hoc CQ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
84 cấu trúc câu trong tiếng Anh 9 10 779