Ktl-icon-tai-lieu

84 cấu trúc thường gặp trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi phuongthanhhang-66
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đây là những cấu trúc thường gặp trong Tiếng Anh dễ nhớ, dễ thuộc phù hợp chp tất cả những đối tượng muốn cải thiện Tiếng Anh nhanh chóng.
84 C U TRÚC CÂU TRONG TI NG ANH
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....đ cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đ n n i mà...)ế
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đ n n i mà...)ế
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đ ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nh ai ho c thuê ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, c t 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đ n lúc aiđó ế
ph i làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... m t bao nhiêu th i
gian...)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn c n ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (th y ... đ làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì h n cái gì/ làm gì)ơ
e.g. I prefer dog to cat.
84 cấu trúc thường gặp trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
84 cấu trúc thường gặp trong Tiếng Anh - Người đăng: phuongthanhhang-66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
84 cấu trúc thường gặp trong Tiếng Anh 9 10 234