Ktl-icon-tai-lieu

900 câu tiếng tung thông dụng phần 2

Được đăng lên bởi Candy Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
第 1 页,共 18 页
900 English Sentences (2)
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

Going places 旅游
Are you going anyplace this year?
If I have enough money, I’m going to take a trip abroad.

jīn nián nǐ zhǔn bèi qù shí me dì fānɡ ma ?
jiǎ rú wǒ yǒu zú ɡòu de qián , wǒ zhǔn bèi qù ɡuó wài lǚ xínɡ
yī cì .
How are you going? Are you going by boat?
nǐ zhǔn bèi zěn me qù ? zhǔn bèi zuò chuán ma ?
It's faster to go by plane than by boat.
zuò fēi jī qù , zuì kuài de bàn fǎ shì shí me ?
What's the quickest way to get there?
dào nà ér qù , zuì kuài de bàn fǎ shì shí me ?
Altogether it will take ten days to make the trip.
dào nà zuò lǚ xínɡ yī cì zǒnɡ ɡònɡ xū yào shí tiān de shí jiān .
I hope you have a good time on your trip.
zhù nǐ lǚ tú yú kuài .
I'm leaving tomorrow, but I haven't packed my wǒ zhǔn bèi mínɡ tiān chū fā , dàn shì wǒ hái méi yǒu bāo zhā
suitcases yet.
hǎo xiānɡ zǐ .
I'm going by air. I like flying.
wǒ zhǔn bèi chénɡ fēi jī , wǒ xǐ huān fēi xínɡ .
My brother took a trip to Mexico.
wǒ de xiōnɡ dì qù mò xī ɡē lǚ xínɡ le yī cì .
It was a six-hour flight.
dào nà ér yào fēi liù xiǎo shí .
How many passengers were on the train?
huǒ chē shànɡ yǒu duō shǎo lǚ kè ?
His friend was injured in an airplane crash.
tā de pénɡ yǒu zài yī cì fēi jī shì ɡù zhōnɡ shòu le shānɡ .
Would you like to go for a walk?
nǐ yuàn yì qù sàn bù ma ?
Let's go out to the airport. The plane landed ten zán mén dào jī chǎnɡ shànɡ qù bā , fēi jī shí fēn zhōnɡ qián jiù
minutes ago.
zhe lù le .

今年你准备 去什么地方吗?
假如我有足够的钱, 我准备去国外旅行一次.
你准备怎么去? 准备坐船吗?
坐飞机去, 最快的办法是什么?
到那儿去, 最快的办法是什么?
到那作旅行一次 总共需要十天的时间.
祝你旅途愉快.
我准备明天出发, 但是我还没有 包扎好箱
子.
我准备乘飞机, 我喜欢飞行.
我的兄弟去墨西哥 旅行了一次.
到那儿要飞六小时.
火车上有多少旅客?
他的朋友在一次 飞机事故中受了伤.
你愿意去散步吗?
咱们到机场上去吧, 飞机十分钟前就着陆了.

Going shopping 购物
I'm going shopping because I need to buy some wǒ yào qù mǎi dōnɡ xī , yīn wéi wǒ xū yào mǎi jǐ jiàn yī fú .
我要去买东西,因为我 需要买几件衣服.
clothes
If this shirt doesn't fit, may I bring it back later?
rú ɡuǒ zhè jiàn chèn yī bù hé shēn , wǒ huí tóu kě yǐ bǎ tā tuì 如果这件衬衣不合身,我 回头可以把它退回
What size shoes do you wear?
That suit looks very good on you.
This dress is made of silk, isn’t it?
I'd like to try on this sweater.
I'm interested in buying a new car.
What's the price of that electric iron?
How much is this rug?
Is this toothpaste on sale today?
That's beautiful leather wallet, but it costs too much.

507 How much do I owe you?
508 That will be eighteen dollars and seventy-five cents.

来吗?
你穿几号的鞋?
你...
1 18
900 English Sentences (2)
Going places
旅游
481
Are you going anyplace this year?
jī
n ni
á
n n
ǐ
zh
ǔ
n b
è
i q
ù
sh
í
me d
ì
f
ā
n
ɡ
ma
?
今年你准备
去什么地方吗
?
482
If I have enough money, Im going to take a trip abroad.
jiǎ
r
ú
w
ǒ
y
ǒ
u z
ú
ɡò
u de qi
á
n , w
ǒ
zh
ǔ
n b
è
i q
ù
ɡ
u
ó
w
à
i l
ǚ
x
í
n
ɡ
y
ī
c
ì
.
假如我有足够的钱
,
我准备去国外旅行一次
.
483
How are you going? Are you going by boat?
nǐ
zh
ǔ
n b
è
i z
ě
n me q
ù
?
zh
ǔ
n b
è
i zu
ò
chu
á
n ma
?
你准备怎么去
?
准备坐船吗
?
484
It's faster to go by plane than by boat.
zuò
f
ē
i j
ī
q
ù
, zu
ì
ku
à
i de b
à
n f
ǎ
sh
ì
sh
í
me
?
坐飞机去
,
最快的办法是什么
?
485
What's the quickest way to get there?
dà
o n
à
é
r q
ù
, zu
ì
ku
à
i de b
à
n f
ǎ
sh
ì
sh
í
me
?
到那儿去
,
最快的办法是什么
?
486
Altogether it will take ten days to make the trip.
dà
o n
à
zu
ò
l
ǚ
x
í
n
ɡ
y
ī
c
ì
z
ǒ
n
ɡ
ɡò
n
ɡ
x
ū
y
à
o sh
í
ti
ā
n de sh
í
ji
ā
n .
到那作旅行一次
总共需要十天的时间
.
487
I hope you have a good time on your trip.
zhù
n
ǐ
l
ǚ
t
ú
y
ú
ku
à
i .
祝你旅途愉快
.
488
I'm leaving tomorrow, but I haven't packed my
suitcases yet.
wǒ
zh
ǔ
n b
è
i m
í
n
ɡ
ti
ā
n ch
ū
f
ā
, d
à
n sh
ì
w
ǒ
h
á
i m
é
i y
ǒ
u b
ā
o zh
ā
h
ǎ
o xi
ā
n
ɡ
z
ǐ
.
,
.
489
I'm going by air. I like flying.
wǒ
zh
ǔ
n b
è
i ch
é
n
ɡ
f
ē
i j
ī
, w
ǒ
x
ǐ
hu
ā
n f
ē
i x
í
n
ɡ
.
我准备乘飞机
,
我喜欢飞行
.
490
My brother took a trip to Mexico.
wǒ
de xi
ō
n
ɡ
d
ì
q
ù
m
ò
x
ī
ɡē
l
ǚ
x
í
n
ɡ
le
y
ī
c
ì
.
我的兄弟去墨西哥
旅行了一次
.
491
It was a six-hour flight.
dà
o n
à
é
r
y
à
o f
ē
i li
ù
xi
ǎ
o sh
í
.
到那儿要飞六小时
.
492
How many passengers were on the train?
huǒ
ch
ē
sh
à
n
ɡ
y
ǒ
u du
ō
sh
ǎ
o l
ǚ
k
è
?
火车上有多少旅客
?
493
His friend was injured in an airplane crash.
tā
de p
é
n
ɡ
y
ǒ
u z
à
i
y
ī
c
ì
f
ē
i j
ī
sh
ì
ɡù
zh
ō
n
ɡ
sh
ò
u le sh
ā
n
ɡ
.
他的朋友在一次
飞机事故中受了伤
.
494
Would you like to go for a walk?
nǐ
yu
à
n
y
ì
q
ù
s
à
n b
ù
ma
?
你愿意去散步吗
?
495
Let's go out to the airport. The plane landed ten
minutes ago.
zá
n m
é
n d
à
o j
ī
ch
ǎ
n
ɡ
sh
à
n
ɡ
q
ù
b
ā
, f
ē
i j
ī
sh
í
f
ē
n zh
ō
n
ɡ
qi
á
n ji
ù
zhe l
ù
le .
咱们到机场上去吧
,
飞机十分钟前就着陆了
.
Going shopping 购物
496
I'm going shopping because I need to buy some
clothes
wǒ
y
à
o q
ù
m
ǎ
i d
ō
n
ɡ
x
ī
,
y
ī
n w
é
i w
ǒ
x
ū
y
à
o m
ǎ
i j
ǐ
ji
à
n
y
ī
f
ú
.
我要去买东西
,
因为我
需要买几件衣服
.
497
If this shirt doesn't fit, may I bring it back later?
rú
ɡ
u
ǒ
zh
è
ji
à
n ch
è
n y
ī
b
ù
h
é
sh
ē
n , w
ǒ
hu
í
t
ó
u k
ě
y
ǐ
b
ǎ
t
ā
tu
ì
hu
í
l
á
i ma
?
如果件衬合身
,
回头以把退
来吗
?
498
What size shoes do you wear?
nǐ
chu
ā
n j
ǐ
h
à
o de xi
é
?
你穿几号的鞋
?
499
That suit looks very good on you.
nǐ
chu
ā
n n
à
t
à
o
y
ī
f
ú
k
à
n q
ǐ
l
á
i h
ě
n h
é
sh
ì
.
你穿那套衣服
看起来很合适
.
500
This dress is made of silk, isnt it?
zhè jiàn yī fú shì chóu zuò de , duì bù duì ?
这件衣服是绸做的
,
对不对
?
501
I'd like to try on this sweater.
wǒ
sh
ì
sh
ì
zh
è
ji
à
n m
á
o xi
à
n sh
ā
n .
我试试这件毛线衫
.
502
I'm interested in buying a new car.
wǒ
h
ě
n xi
ǎ
n
ɡ
m
ǎ
i
y
ī
li
à
n
ɡ
x
ī
n ji
à
o ch
ē
.
我很想买一辆新轿车
.
503
What's the price of that electric iron?
nà
zh
ǒ
n
ɡ
di
à
n
y
ù
n d
ò
u m
à
i du
ō
sh
ǎ
o qi
á
n
?
那种电熨斗卖多少钱
?
504
How much is this rug?
zhè
zh
ǒ
n
ɡ
d
ì
t
ǎ
n du
ō
sh
ǎ
o qi
á
n
?
这种地毯多少钱
?
505
Is this toothpaste on sale today?
zhè
zh
ǒ
n
ɡ
y
á
ɡā
o j
ī
n ti
ā
n
y
ǒ
u de m
à
i ma
?
这种牙膏今天有的卖吗
?
506
That's beautiful leather wallet, but it costs too much.
nà
sh
ì
y
ī
zh
ǒ
n
ɡ
h
ě
n pi
ā
o li
à
n
ɡ
de p
í
ji
ā
z
ǐ
, d
à
n ji
à
qi
á
n t
à
i
ɡ
u
ì
le .
那是一种很漂亮的
皮夹子
,
但价钱太贵了
.
507
How much do I owe you?
yī
ɡò
n
ɡ
du
ō
sh
ǎ
o qi
á
n
?
一共多少钱
?
508
That will be eighteen dollars and seventy-five cents.
shí
b
ā
m
ě
i yu
á
n q
ī
sh
í
w
ǔ
f
ē
n .
十八美元七十五分
.
900 câu tiếng tung thông dụng phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
900 câu tiếng tung thông dụng phần 2 - Người đăng: Candy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
900 câu tiếng tung thông dụng phần 2 9 10 744