Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn

Được đăng lên bởi khoin2004
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Teacher: Pham Thi Kieu

Let’s
sing !

How does the boy feel?

Unit 7.

They’re happy now !

Lesson Five: Reading
Vocabulary
Feel:
cảm thấy
Sometimes: thỉnh
thoảng,đôi khi
Always:
luôn luôn
Behave: (v) cư xử,xử lý
Fear:
nỗi sợ hãi
Gone: biến mất,rời đi
Carry on: tiếp tục, đem đi
Laugh:(v) cười lớn

Read again. Match

1. Play
2. cry
3.laugh
4. I can do it!
5. smile

Happy
brave
sad

2
1
3
5

4

8
6

7

LUCKY NUMBER

T/F Statement

1.The boy always behave
T
2.He plays when he feels
scaredF
happ
y
3.He crie
smiles and tells his dad when he’s
F sad
s
4.He says “Ica
can’t do it” when he’s scared
F
n
5.He’s scared when he’s really brave
T

Tiết học kết thúc

...
Teacher: Pham Thi Kieu
Anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh văn - Người đăng: khoin2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Anh văn 9 10 144