Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 12: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ

Được đăng lên bởi Tạ Lan Khanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com


THE OXFORD ENGLISH ACADEMY

BÀI 12: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ
(ADJECTIVES & ADVERBS)
1. TÍNH TỪ
(ADJECTIVES)
Tính từ (adjectives) là những từ miêu tả tính chất của người, vật, sự vật.
Xét về cách viết và cách đọc;
Trong tiếng Anh, có hai loại tính từ, tính từ ngắn bao gồm một hoặc hai âm tiết, ví dụ: hot
và tính từ dài bao gồm từ ba âm tiết trở lên, ví dụ: expensive
Tính từ, giống như trạng từ có hai dạng so sánh: so sánh hơn, và so sánh nhất. Các tính từ ngắn thường biến
đổi cách viết và cách đọc khi ở dạng so sánh.
Ví dụ: hotter (nóng hơn) và hottest ( nóng nhất)
Trong khi đó, các tính từ dài chỉ biến đổi trạng từ đứng trước nó.
Ví dụ: more expensive (đắt hơn) và most expensive ( đắt nhất)

Tính từ ngắn
Short adjectives
Tính từ dài
Long Adjectives

Ví dụ
Examples
Hot

So sánh hơn
Comparative form
hotter

So sánh nhất
Superlative form
hottest

expensive

More expensive

Most expensive

CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP CỦA TÍNH TỪ
(GRAMMAR FUNCTIONS OF ADJECTIVES)
Xét về chức năng ngữ pháp, tính từ có 2 chức năng chính là đứng trước danh từ làm bổ ngữ cho danh từ
(attributive adjectives): a beautiful flowwer
và đứng sau động từ liên hệ làm vị ngữ (predicative adjectives) ví dụ: she is nice.
1. Adjectives as modifiers for nouns (attributive adjectives):
A beautiful flower
2. Adjectives stand behind linking verbs (predicative adjectives)
She is nice.
Đa phần tính từ có thể vừa đứng trước danh từ và làm bổ ngữ cho danh từ, vừa có thể đứng sau động từ liên
hệ . Ví dụ:
She is nice. √
She is a nice woman √
Tuy nhiên, một số tính từ vị ngữ (predicative adjectives) chỉ đứng sau động từ liên hệ và không đứng trước danh
từ và ngược lại, một số tính từ chỉ làm bổ ngữ cho danh từ và không đứng sau động từ liên hệ. Trên màn hình
là bảng liệt kê một số tính từ đơn chức năng: tức là và những tính từ chỉ làm vị ngữ cho động từ liên hệ
Tính từ chỉ làm bổ ngữ cho
danh từ
Attributive adjectives:

Tính từ chỉ làm vị ngữ
cho động từ liên hệ
Predicative adjectives:

1

atomic
east/west/south/north
eastern/wetern/southern/…
indoor/outdoor
maximum
nationwide
occasional
supplementary
woolen
etc.

afraid
alive
alone
apart
aware
glad
ill
likely
ready
safe
sorry
sure
unable

Hãy đọc lời của bài hát “I dreamed a dream” và phân loại các tính từ trong lời bài hát theo chức năng ngữ pháp
của chúng trong câu: Tính từ làm bổ ...
BÀI 12: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ
(ADJECTIVES & ADVERBS)
1. TÍNH TỪ (ADJECTIVES)
Tính từ (adjectives) là những từ miêu tả tính chất của người, vật, sự vật.
Xét về cách viết và cách đọc;
Trong tiếng Anh, có hai loại tính từ, tính từ ngắn bao gồm một hoặc hai âm tiết, ví dụ: hot
và tính từ dài bao gồm từ ba âm tiết trở lên, ví dụ: expensive
Tính từ, giống như trạng từ hai dạng so sánh: so sánh hơn, so sánh nhất. Các tính từ ngắn thường biến
đổi cách viết và cách đọc khi ở dạng so sánh.
Ví dụ: hotter (nóng hơn) và hottest ( nóng nhất)
Trong khi đó, các tính từ dài chỉ biến đổi trạng từ đứng trước nó.
Ví dụ: more expensive (đắt hơn) và most expensive ( đắt nhất)
Ví dụ
Examples
So sánh hơn
Comparative form
So sánh nhất
Superlative form
Tính từ ngắn
Short adjectives
Hot hotter hottest
Tính từ dài
Long Adjectives
expensive More expensive Most expensive
CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP CỦA TÍNH TỪ
(GRAMMAR FUNCTIONS OF ADJECTIVES)
Xét về chức năng ngữ pháp, tính từ 2 chức năng chính đứng trước danh từ làm bổ ngữ cho danh từ
(attributive adjectives): a beautiful flowwer
và đứng sau động từ liên hệ làm vị ngữ (predicative adjectives) ví dụ: she is nice.
1. Adjectives as modifiers for nouns (attributive adjectives):
A beautiful flower
2. Adjectives stand behind linking verbs (predicative adjectives)
She is nice.
Đa phần tính từ có thể vừa đứng trước danh từ và làm bổ ngữ cho danh từ, vừa có thể đứng sau động từ liên
hệ . Ví dụ:
She is nice. √
She is a nice woman √
Tuy nhiên, một số tính từ vị ngữ (predicative adjectives) chỉ đứng sau động từ liên hệ và không đứng trước danh
từ và ngược lại, một số tính từ chỉ làm bổ ngữ cho danh từ và không đứng sau động từ liên hệ. Trên màn hình
là bảng liệt kê một số tính từ đơn chức năng: tức là và những tính từ chỉ làm vị ngữ cho động từ liên hệ
Tính từ chỉ làm bổ ngữ cho
danh từ
Attributive adjectives:
Tính từ chỉ làm vị ngữ
cho động từ liên hệ
Predicative adjectives:
1
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com
http://www.oea-vietnam.com
BÀI 12: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI 12: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ - Người đăng: Tạ Lan Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI 12: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ 9 10 103