Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 16: MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 10 lần
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com


THE OXFORD ENGLISH ACADEMY

BÀI 16: MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH
(CLAUSES IN ENGLISH)
Các mệnh đề đóng vai trò quan trọng trong câu Tiếng Anh, bao gồm cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
Nói một cách đơn giản nhất, mệnh đề là một câu nằm trong một câu lớn hơn. Tức là, nó phải có ít nhất một
động từ hữu hạn ( là động từ chia theo ngôi và theo thời.)
Chúng ta cùng phân tích câu sau.
When I heard the noise, I dropped the files that I had been examining, then ran out into the corridor.
Câu trên có thể chia làm 4 phần như sau:
When I heard the noise,
I dropped the files
that I had been examining,
then ran out into the corridor.
Mỗi phần trên là một câu hay một cụm chủ ngữ và động từ được chia theo ngôi và theo thời, được nối lại theo
những quan hệ khác nhau.
Ta gọi mỗi phần này là một mệnh đề.
Trong tiếng Anh, có 2 loại mệnh đề:
Mệnh đề độc lập, tức là bản thân nó là một câu hoàn chỉnh khi đứng một mình. Nó bao gồm một chủ ngữ và
một động từ và hoàn chỉnh cả về mặt ngữ nghĩa.
Các mệnh đề độc lập có thể được nối với nhau bởi các từ nối (đồng đẳng) như: and, but, or, nor, for, so, yet
Ví dụ:
The door opened and a a pretty woman walked in.
Câu này gồm hoàn toàn có thể tách làm hai câu trọn vẹn về ý là:
The door opened. A pretty woman walked in.
Mệnh đề độc lập có thể đứng một mình thành một câu đơn (simple sentence).
Ví dụ: I gave him my address.
hay đứng trong câu gồm nhiều mệnh đề độc lập, được nối với nhau bởi từ nối.
Ví dụ: I gave him my address but he didn’t contact me.
Nó cũng có thể đứng trong câu có có nhiều mệnh đề có quan hệ chính phụ và đóng vai trò mệnh đề chính trong
câu. Ví dụ:
When I came, she was listening to music.
Loại mệnh đề thứ 2 là mệnh đề phụ (subordinate clause). Mệnh đề phụ không thể đứng riêng một mình để
thành câu đơn. Mệnh đề phụ luôn đứng trong câu có ít nhất 2 mệnh đề và nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề
chính (main clause).
Ví dụ:
When I came, she was listening to music.
Trong ví dụ trên, mệnh đề chính là she was listening to music và mệnh đề phụ là When I came.
Mệnh đề này không thể đứng một mình và tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh.
Bài tập thực hành:
Hãy xem một đoạn lời trong bài hát “This is me” dưới đây và gạch dưới các câu đa mệnh đề.
I've always been the kind of girl that hid my face
(I have been) so afraid to tell the world what I've got to say
Bu...
BÀI 16: MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH
(CLAUSES IN ENGLISH)
Các mệnh đề đóng vai trò quan trọng trong câu Tiếng Anh, bao gồm cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
Nói một cách đơn giản nhất, mệnh đề một câu nằm trong một câu lớn hơn. Tức là, phải ít nhất một
động từ hữu hạn ( là động từ chia theo ngôi và theo thời.)
Chúng ta cùng phân tích câu sau.
When I heard the noise, I dropped the files that I had been examining, then ran out into the corridor.
Câu trên có thể chia làm 4 phần như sau:
When I heard the noise,
I dropped the files
that I had been examining,
then ran out into the corridor.
Mỗi phần trên một câu hay một cụm chủ ngữ động từ được chia theo ngôi theo thời, được nối lại theo
những quan hệ khác nhau.
Ta gọi mỗi phần này là một mệnh đề.
Trong tiếng Anh, có 2 loại mệnh đề:
Mệnh đề độc lập, tức là bản thân nó là một câu hoàn chỉnh khi đứng một mình. Nó bao gồm một chủ ngữ và
một động từ và hoàn chỉnh cả về mặt ngữ nghĩa.
Các mệnh đề độc lập có thể được nối với nhau bởi các từ nối (đồng đẳng) như: and, but, or, nor, for, so, yet
Ví dụ:
The door opened and a a pretty woman walked in.
Câu này gồm hoàn toàn có thể tách làm hai câu trọn vẹn về ý là:
The door opened. A pretty woman walked in.
Mệnh đề độc lập có thể đứng một mình thành một câu đơn (simple sentence).
Ví dụ: I gave him my address.
hay đứng trong câu gồm nhiều mệnh đề độc lập, được nối với nhau bởi từ nối.
Ví dụ: I gave him my address but he didn’t contact me.
Nó cũng có thể đứng trong câu có có nhiều mệnh đề có quan hệ chính phụ và đóng vai trò mệnh đề chính trong
câu. Ví dụ:
When I came, she was listening to music.
Loại mệnh đề thứ 2 mệnh đề phụ (subordinate clause). Mệnh đề phụ không thể đứng riêng một mình đ
thành câu đơn. Mệnh đề phụ luôn đứng trong câu có ít nhất 2 mệnh đề và nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề
chính (main clause).
Ví dụ:
When I came, she was listening to music.
Trong ví dụ trên, mệnh đề chính là she was listening to music và mệnh đề phụ là When I came.
Mệnh đề này không thể đứng một mình và tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh.
Bài tập thực hành:
Hãy xem một đoạn lời trong bài hát “This is me” dưới đây và gạch dưới các câu đa mệnh đề.
I've always been the kind of girl that hid my face
(I have been) so afraid to tell the world what I've got to say
But I have this dream right inside of me
I'm gonna let it show, it's time to let you know
To let you know
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com
http://www.oea-vietnam.com
BÀI 16: MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI 16: MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI 16: MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH 9 10 503