Ktl-icon-tai-lieu

Bài dạy chuyên đề

Được đăng lên bởi vumaivs
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Teacher: Vũ Thị Mai

Kim’s game

14
12
15
13
10
11
9
2
3
4
5
6
7
8
1
0

Thursday, April, 24th , 2014
Unit 18: MY CLOTHES
Lesson 3: 3+4

3, Write
Howmuch
muchare
is the
A:A:How
the dress?
sandals?
B: They
It’s 60,000
are 80,000
dong.dong

60.000
80,000dd

Thursday, April, 24th , 2014
Unit 18: MY CLOTHES
Lesson 3: 3+4

3, Write
A: How much is the dress?

60.000 d

B: It’s 60,000 dong.

A: How much are the sandals?
B: They are 80,000 dong

80,000 d

Thursday, April, 24th , 2014
Unit 18: MY CLOTHES
Lesson 3: 3+4
3, Write

1, A: How much are the trousers?

They’re 82,000 dong
B:_________________________
2, A: How much is the shirt?

It’s 55,000 dong
B:_________________________
3, A: How much are the shoes?

They’re 90,000 dong

B:_________________________

82,000 d

55,000 d

90,000 d

45,000 dong

65,000 dong

55,000 dong

55,000 dong

75,000 dong

65,000 dong

80,000 dong

90,000 dong

70,000 dong

5 dollar

4 dollar

3 dollar

9000 dong

10,000 dong

11,000 dong

80,000 dong

82,000 dong

83,000 dong

76,000 dong

86,000 dong

66,000 dong

- How much is the T- shirt?
It’s ……..dong
- How much are the trousers?
They’re …………….dong
Home link:
Do homework on work book

...
Teacher: Vũ Thị Mai
Bài dạy chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dạy chuyên đề - Người đăng: vumaivs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài dạy chuyên đề 9 10 441