Ktl-icon-tai-lieu

Bài đọc tiếng Anh

Được đăng lên bởi Na No
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đờ joi cờ
6. The joke
Qoan đay Mai quen tu đờ xin mờ tu si ờ pheom . hi bâu ờ drin èn
One day Mike went to the cineme to see a film. He bought a dink and
ần ai crim
an ice_cream.
Đen hi sét in đờ phôn rao óp đờ xin mờ èn quait pho đờ pheom
Then he sat in the front row of the cineme and waited for the film
Sờ ta
start.
Ờ phiu min ít lây tờ , ần âu men in ờ lon kâu kem èn sét nia
A few minutes later , an old man in a long coat came and sat near
Him . đờ âu men hét ờ bít bờ lách đóc, èn đờ doc sét on đờ plo
bai
him , The old man had a big black dog , and the dog sat on the floor
by
đờ men phít . quen đờ pheo sờ ta ít . Mai so đát đóc quơ very
the man’s feet . when the film started , Mike saw that dog was very
in tờ tịt
in đờ pheo. guen sâm thin phân ny hép phần, đờ đóc
interested in the film . When something funny happened , the dog
lâu ít èn lâu ít
. guen ờ pơ sần in đờ pheo đai o sâm thin
laughed and laughed . when a preson in the film died or something
bét hép pần , đờ đóc cờ roai èn cờ roai . đít hép pần
o đờ guây
bad happened , the dog cried and cried . This happyend all the way

thờ riu đờ pheo ét đờ en óp pheo , Mai guen to thót đờ âu
thruoght the film . At the end of film , Mike went to talk to the old
men đát quơ ờmixing sét mai do đóc ritsly lớp đờ pheo
man, “ That was amazing ,” said Mike. Your dog really loves the film
đờ âu men lúck
ét him èn sét . zét ít gươ ờmixing . hi
“ . The old man lookerd at him and said “Yes , it was amazing . He
Hét đờ búc
hates the book “.

...
Đờ joi cờ
6. The joke
Qoan đay Mai quen tu đờ xin mờ tu si ờ pheom . hi bâu ờ drin èn
One day Mike went to the cineme to see a film. He bought a dink and
ần ai crim
an ice_cream.
Đen hi sét in đờ phôn rao óp đờ xin mờ èn quait pho đờ pheom
Then he sat in the front row of the cineme and waited for the film
Sờ ta
start.
Ờ phiu min ít lây tờ , ần âu men in ờ lon kâu kem èn sét nia
A few minutes later , an old man in a long coat came and sat near
Him . đờ âu men hét ờ bít bờ lách đóc, èn đờ doc sét on đờ plo
bai
him , The old man had a big black dog , and the dog sat on the floor
by
đờ men phít . quen đờ pheo sờ ta ít . Mai so đát đóc quơ very
the man’s feet . when the film started , Mike saw that dog was very
in tờ tịt in đờ pheo. guen sâm thin phân ny hép phần, đờ đóc
interested in the film . When something funny happened , the dog
lâu ít èn lâu ít . guen ờ pơ sần in đờ pheo đai o sâm thin
laughed and laughed . when a preson in the film died or something
bét hép pần , đờ đóc cờ roai èn cờ roai . đít hép pần o đờ guây
bad happened , the dog cried and cried . This happyend all the way
Bài đọc tiếng Anh - Trang 2
Bài đọc tiếng Anh - Người đăng: Na No
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài đọc tiếng Anh 9 10 727