Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ngôn ngữ học đối chiếu

Được đăng lên bởi thitho114
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 7 lần
DẪN LUẬN
NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
(INTRODUCTION TO CONTRASTIVE LINGUISTICS)
By
Associate Prof. Dr.TRAN VAN PHUOC
For
MA in Contrastive Linguistics

1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
A.MỤC ĐÍCH:
- Phân tích những giống nhau và khác nhau giữa các ngôn ngữ;
- Ứng dụng vào lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ, thực hành sử dụng
ngoại ngữ và tiếng mẹ đẻ.
B.NỘI DUNG:
1.Tổng quan về Ngôn ngữ học đối chiếu
1.1.Khái niệm “Đối chiếu, So sánh”
1.2.Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?
1.3.Cơ sở lý luận của NNHĐC
1.4.Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của NNHĐC
2.Nhiệm vụ của Ngôn ngữ học đối chiếu
2.1.Nhiệm vụ ứng dụng lý thuyết ngôn ngữ học
2.2.Nhiệm vụ ứng dụng thực hành ngôn ngữ

2

3.Phương pháp nghiên cứu và thủ pháp đối chiếu
3.1.Phương pháp ngôn ngữ học
3.2.Phương pháp miêu tả
3.3.Phương thức đối chiếu
3.4.Thủ pháp đối chiếu
4.Những nguyên tắc chung trong đối chiếu ngôn ngữ
5.Thực hành đối chiếu

3

C.TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH:
1.Bùi Mạnh Hùng (2008) NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU, NXB Giáo dục.
2.Chesterman, Andrew (1998) CONTRASTIVE FUNCTIONAL ANALYSIS, John
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia.
3.James, Carl (1992) CONTRASTIVE ANALYSIS, Longman, London and New York.
4.Krzeszowski, Tomasz P. (1990) CONTRASTING LANGUAGES – The Scope of
Contrastive Linguistics, Mouton de Gruyter, Berlin New York.
5.Lado, Robert (1957) LINGUISTICS ACROSS CULTURES, Michigan University Press
(NGÔN NGỮ HỌC QUA CÁC NỀN VĂN HOÁ (2002) Bản dịch của Hoàng Văn Vân,
NXB ĐHQG Hà Nội).
6.Lê Quang Thiêm (1989 tái bản và bổ sung năm 2005) NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÁC
NGÔN NGỮ, NXBĐHQG-Hà Nội.
7.Nguyễn Thiện Giáp (2009) CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ, NXB
Gíao dục, Hà Nội.
8.Nguyễn Văn Chiến (1992) NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU VÀ ĐỐI CHIẾU CÁC NGÔN
NGỮ ĐÔNG NAM Á, Viện KHXHVN, Viện Đông Nam Á - Hà Nội.
9.Trần Hữu Mạnh (2007) NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU - CÚ PHÁP TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT, NXB ĐHQG Hà Nội.

4

D. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:
1.Bài kiểm tra cá nhân:
2.Bài nghiên cứu nhóm (2000 từ):
3.Bài thu hoạch cá nhân / thi:

20%
20%
60%

5

1.TỔNG QUAN
VỀ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
1.1.Khái niệm “Đối chiếu, So sánh “
1.So sánh (Comparison) là thao tác tư duy giúp con
người nhận thức hiện thực khách quan.Hoạt động so sánh
hoạt động đối chiếu “một cái này” với “một cái khác”, nhằm
vạch ra mối quan hệ giữa chúng.
Trong khoa học, so sánh được coi như một thủ pháp
nghiên cứu phổ quát.Trong ngôn ngữ học, so sánh là một
thủ pháp phân tích, một phương pháp nghiên cứu các tài
liệu ngôn ngữ.

6

Có 2 loại so sánh:
(1) So sánh bên tron...
1
1
DẪN LUẬN
DẪN LUẬN
NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
(INTRODUCTION TO CONTRASTIVE LINGUISTICS)
(INTRODUCTION TO CONTRASTIVE LINGUISTICS)
By
By
Associate Prof. Dr.TRAN VAN PHUOC
Associate Prof. Dr.TRAN VAN PHUOC
For
For
MA in Contrastive Linguistics
MA in Contrastive Linguistics
Bài giảng ngôn ngữ học đối chiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ngôn ngữ học đối chiếu - Người đăng: thitho114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bài giảng ngôn ngữ học đối chiếu 9 10 690