Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập DC Generator Motor

Được đăng lên bởi Thu Thảo Hồ Thị
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1853 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DC GENERATOR
DC phát điện
Example 26.3. A shunt generator delivers 450 A at 230 V and the resistance of the shunt
field and armature are 50 Ωand 0.03 Ωrespectively. Calculate the generated e.m.f E.
Ví dụ 26.3. Một máy phát điện shunt cung cấp 450 A ở 230 V và điện trở của các lĩnh vực
shunt và phần ứng là 50 Ωand

0.03 Ωrespectively.

Tính e.m.f tạo E.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Example 26.4. A long-shunt compound generator delivers a load current of 50 A at 500
V and has armature, series field and shunt field resistances of 0.05 Ω, 0.03 Ωand 250
Ωrespectively. Calculate the generated voltage and the armature current. Allow 1 V per
brush for contact drop.
Ví dụ 26.4. Một máy phát điện hỗn hợp dài shunt mang một tải trọng hiện tại của 50 A ở
500 V và có phần ứng, hàng loạt lĩnh vực và lĩnh vực shunt điện trở 0,05 Ω, 0.03 Ωand

250 Ωrespectively.

Tính điện áp được tạo ra và dòng điện phần ứng. Cho phép 1 V mỗi
bàn chải cho xúc thả.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Example 26.5. A short-shunt compound generator delivers a load current of 30 A at 220
V, and has armature, series-field and shunt-field resistances of 0.05 Ω, 0.30 Ωand 200
Ωrespectively. Calculate the induced e.m.f. and the armature current. Allow 1.0 V per
brush for contact drop.
Ví dụ 26.5. Một máy phát điện chất ngắn shunt mang một tải trọng hiện tại của 30 A tại
220 V, và có phần ứng, hàng loạt trường và shunt...
DC GENERATOR
DC phát điện
Example 26.3. A shunt generator delivers 450 A at 230 V and the resistance of the shunt
field and armature are 50 Ωand 0.03 Ωrespectively. Calculate the generated e.m.f E.
Ví dụ 26.3. Một máy phát điện shunt cung cấp 450 A ở 230 V và điện trở của các lĩnh vực
shunt và phần ứng là 50 Ωand 0.03 Ωrespectively. Tính e.m.f tạo E.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Example 26.4. A long-shunt compound generator delivers a load current of 50 A at 500
V and has armature, series field and shunt field resistances of 0.05 Ω, 0.03 and 250
respectively. Calculate the generated voltage and the armature current. Allow 1 V per
brush for contact drop.
dụ 26.4. Một máy phát điện hỗn hợp dài shunt mang một tải trọng hiện tại của 50 A
500 V có phần ứng, hàng loạt lĩnh vực lĩnh vực shunt điện trở 0,05 Ω, 0.03 Ωand
250 Ωrespectively. Tính điện áp được tạo ra dòng điện phần ứng. Cho phép 1 V mỗi
bàn chải cho xúc thả.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bài tập DC Generator Motor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập DC Generator Motor - Người đăng: Thu Thảo Hồ Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài tập DC Generator Motor 9 10 508