Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh

Được đăng lên bởi Sa Mi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1,FILL IN THE BLANK
1. Good afternoon, Miss Hien
-> Good …………, Miss Ha
2. Good afternoon, Mr Loc
-> ………………., Mr Hung
3. hi, Tom
- > …………, Hoa
4. ………………, Mei Mei
-> Good night , Daddy
5. Mai is from Vietnam. She is ……………..
6. Mei Mei is from China. She is …………….
7. Akio is from Japan. She is ……………
8. Phong is from …………… He is Vietnamese
9. Tom is from …………….. He is American
10. Tony is from ……………. He is Australian
11. Linda is from …………… She is English
2,Choose the best answer
1. Where are you from? -> I’m from ………………..
a. England
2.

b. English

Where is Mei Mei from? -> She’s from …………………

a. Chinese b. China
3. Where is Akio from? -> She’s from …………………
4. A. Where is Tony from? -> He’s from …………………
a. Australia

b. Australian

5. A. Where is Nam from? -> She’s from …………………
a. Vietnam

b. Vietnamese

6. Can you sing?
a. Yes, I can

b. No, she can’t

7. Can he dance?
a. yes, I can

b. No, he can’t

8. Can she play the pino?
a. yes, she can

b. yes, she can’t

9. Can they use the computers?
a. yes, they can

b. no, he can’t

1o. Can the bear ride a bike ?

a. yes, it can

b. yes, they can

3,ĐỌC ĐOẠN VĂN RỒI TRẢ LỜI CÂU HỎI
Dear Akio,
My name is Nam. I’m from Vietnam. I’m ten years old. I study at Nguyen Trai primary school. My school
is in Can Tho province. What about you? Write me soon.
Nam
1. Where is Nam from?
2. How old is he?
3. Where does he study?
4. where is his school?
1.Circle the odd one out.
a.May
April
June
b.Birthday
When
How
c.In
On
It
d.December
Member
October
e.He
She
Your
2. Match.
January
Tháng 3
February
Tháng 1
March
Tháng 5
April
Tháng 2
May
Tháng 7
June
Tháng 8
July
Tháng 4
August
Tháng 9
September
Tháng 6
3. Ask your friend and complete the card.
Name:………………………..
Age:………………………….
Month of birth:………………
School:……………………….
4. Complete and read aloud.
a,My birthday is in Jan……ry.
b,Her birthday is in Sept……ber.
c,His birthday is in Febr…...ry.
d,It is rainy in ……ne and ……ly
e,My mother is birthday is in Nov……ber.
5.Reorder the words to make sentences.
a. are how you ?
b.you old how are
c. is your birthday when ?
d. where from you are ?
e. name is your what ?
g. what job her is ?

Mai
What
For
November
You

...
1,FILL IN THE BLANK
1. Good afternoon, Miss Hien
-> Good …………, Miss Ha
2. Good afternoon, Mr Loc
-> ………………., Mr Hung
3. hi, Tom
- > …………, Hoa
4. ………………, Mei Mei
-> Good night , Daddy
5. Mai is from Vietnam. She is ……………..
6. Mei Mei is from China. She is …………….
7. Akio is from Japan. She is ……………
8. Phong is from …………… He is Vietnamese
9. Tom is from …………….. He is American
10. Tony is from ……………. He is Australian
11. Linda is from …………… She is English
2,Choose the best answer
1. Where are you from? -> I’m from ………………..
a. England b. English
2. Where is Mei Mei from? -> She’s from …………………
a. Chinese b. China
3. Where is Akio from? -> She’s from …………………
4. A. Where is Tony from? -> He’s from …………………
a. Australia b. Australian
5. A. Where is Nam from? -> She’s from …………………
a. Vietnam b. Vietnamese
6. Can you sing?
a. Yes, I can b. No, she can’t
7. Can he dance?
a. yes, I can b. No, he can’t
8. Can she play the pino?
a. yes, she can b. yes, she can’t
9. Can they use the computers?
a. yes, they can b. no, he can’t
1o. Can the bear ride a bike ?
Bài tập tiếng Anh - Trang 2
Bài tập tiếng Anh - Người đăng: Sa Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh 9 10 107