Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập Tiếng Anh

1

I. Choose the word which is stressed differently from the others
1.
A. enthusiasm
B. interest
C. capable
D. sympathy
- Trọng âm của từ "enthusiasm" rơi vào âm tiết thứ 2. Trọng âm của các từ còn lại
rơi vào âm tiết thứ nhất.
2.
A. candle
B. embrace
C. sneaky
D. finish
- Trọng âm của từ "embrace" rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm của các từ còn lại
rơi vào âm tiết đầu tiên.
3.
A. celebrate
B. together
C. family
D. special
- Trọng âm của từ "together" rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm của các từ còn lại
rơi vào âm tiết đầu tiên.
II. Choose the word whose bold part is pronounced differently from that of the
other words.
1.
A. jam
B. dangerous
C. village
D. glance
- "g" trong "glance"được phát âm là /g/. "g" trong các đáp án còn lại được phát
âm là /dʒ/.
2.
A. machine
B. church
C. question

Bài tập Tiếng Anh

2

D. children
- "ch" trong từ "machine" được phát âm là / ʃ /. Còn "ch" và "t" trong các từ còn
lại được phát âm là /tʃ /.
III. Choose the best answer.
1. My friend often shows her ___________ whenever I have troubles.
A. sympathy
B. sympathize
C. sympathetic
D. sympathetically
- Đứng trước chỗ trống là tính từ sở hữu "her" được dùng để bổ nghĩa cho danh
từ=> Chỗ trống cần điền một danh từ.
=>A là đáp án đúng.
2. He doesn’t know much about the project but he is very ____________.
A. enthusiastic
B. enthusiast
C. enthusiasm
D. enthusiastically
- Chỗ trống cần điền từ loại tính từ vì đứng sau động từ "to be" => A là đáp án
đúng.
3. Daisy is so ___________. She only cares about herself, not about other people.
A. helpful
B. selfish
C. loyal
D. talkative
- helpful (adj) : giúp đỡ, có ích, giúp ích.
- selfish (adj) : ích kỷ
- loyal (adj) : trung thành
- talkative (adj) : hay nói, thích nói, ba hoa
=>B là đáp án đúng. Câu này được dịch là : Daisy rất ích kỷ. Cô ấy chỉ quan tâm
đến chính mình, không quan tâm đến người khác.

Bài tập Tiếng Anh

3

4. She is not determined and often changes her ideas. What a/an _____________ girl
she is.
A. uncertain
B. mutual
C. suspicious
D. changeable
- uncertain (adj) : không chắc chắn
- mutual (adj) : lẫn nhau
- suspicious (adj) : hay nghi ngờ, đa nghi
- changeable (adj) : hay thay đổi, dễ thay đổi
=>D là đáp án đúng. Câu này dịch là : Cô ấy không quyết đoán và thường thay đổi
ý kiến. Một cô gái dễ thay đổi làm sao!
5. _________ is the quality of being faithful and loyal to a particular person or belief.
A. Aquaintance
B. Constancy
C. Sympathy
D. Sorrow- Aquaintance (n) : người quen
- Constancy (n) : ...
Bài tập Tiếng Anh
1
I. Choose the word which is stressed differently from the others
1.
A. enthusiasm
B. interest
C. capable
D. sympathy
- Trọng âm của từ "enthusiasm" rơi vào âm tiết thứ 2. Trọng âm của các từ còn lại
rơi vào âm tiết thứ nhất.
2.
A. candle
B. embrace
C. sneaky
D. finish
- Trọng âm của từ "embrace" rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm của các từ còn lại
rơi vào âm tiết đầu tiên.
3.
A. celebrate
B. together
C. family
D. special
- Trọng âm của từ "together" rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm của các từ còn lại
rơi vào âm tiết đầu tiên.
II. Choose the word whose bold part is pronounced differently from that of the
other words.
1.
A. jam
B. dangerous
C. village
D. glance
- "g" trong "glance"được phát âm /g/. "g" trong các đáp án còn lại được phát
âm /d
ʒ
/.
2.
A. machine
B. church
C. question
Bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết 9 10 98