Ktl-icon-tai-lieu

bài tập từ vựng luyện thi Đh

Được đăng lên bởi Út Trang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Despite the fact that he is in his eighties, he still leads an
………….. life
A. act B. active C. action D. acting
trước danh từ là một tính từ
2. We are a very close - ………….. family
A. love B. knit C. good D. modern
close-nit = khắng khít
3. Americans and Asians have very ………….. ideas about
love and marriage
A. difference B. differently C. differ D. different
trước danh từ là một tính từ
4. An Indian woman has to ………….. more in a marriage
than a man
A. determine
B. sacrifice C. effort D. do
dịch theo nghĩa thì phụ nữ Ấn độ phải hy sinh nhiều trong
hôn nhân hơn đàn ông
5. The family has a very important role in …………..
children
A. social = có tính xã hội B. socialist C. socializing
D. socialism
6. I tried not to draw ………….. to the weak points in my
argurment
A. attention = sự chú ý B. notion C. intention D.
attraction
7. Buckingham Palace is a major tourist ………….. in
London
A. attract B. attraction = sự hấp dẫn C. attractive
attractiveness
câu này mình cần một danh từ
8. Some people think it is …………. to point at someone
A. rude B. polite C.easy D. formal
một số người nghĩ thật khiếm nhã khi chỉ tay vào ai
9. Eugenie Clark has a lot of ………….. about cultures of
may countries in the world

D.

A. know
knowing

B. known

C. knowledge = sự hiểu biết

D.

câu này cần danh từ sau a lot of
10. My teacher gave me a lot of ………….. and helped me
pass the test
A. encourage B. encouraged C. encouraging D.
encouragement
cần Noun, giáo viên của tôi cho tôi nhiều niềm động
viên và giúp đỡ tôi vượt qua bài kiểm tra
11. If we have done something to hurt someone’s
feelings, we should …………..
A. smile B. excuse C. thank D. apologize
Nếu chúng ta làm tổn thương đến tình cảm/cảm xúc của ai
đó, chúng ta nên xin lỗi
12. Our parents join hands to give us a nice house and a
happy home
A. deal with B. manage C. help together D. work
together = chung tay
13. It’s ok to use ………….. language if you’re speaking to
a friend
A. verbal B. non – verbal C. formal D. informal
dùng ngôn ngữ thân mật/kg cần trang trọng trong lúc nói
chuyện với bạn bè
14. Gestures such as waving and handshaking are
………….. forms of comunication
A. direct B. regular C. verbal D. non – verbal
Những cử chỉ như vẫy tay chào, bắt tay là hình thức giao
tiếp phi ngôn ngữ
15. Many species of plants and animals are in ………….. of
extinction.
A. risk B. threat C. danger D. harm
cụm từ luôn đi liền in danger of extinction
16. Different conservation efforts have been ………. in
order to save endangered species.
A. give B. made C. done ...
Despite the fact that he is in his eighties, he still leads an
………….. life
A. act B. active C. action D. acting
tr c danh t là m t tính tướ
2. We are a very close - ………….. family
A. love B. knit C. good D. modern
close-nit = kh ng khít
3. Americans and Asians have very ………….. ideas about
love and marriage
A. difference B. differently C. differ D. different
tr c danh t là m t tính tướ
4. An Indian woman has to ………….. more in a marriage
than a man
A. determine B. sacrifice C. effort D. do
d ch theo ngh a thì ph n n ph i hy sinh nhi u trong ĩ độ
hôn nhân h n àn ôngơ đ
5. The family has a very important role in …………..
children
A. social = có tính xã h i B. socialist C. socializing
D. socialism
6. I tried not to draw ………….. to the weak points in my
argurment
A. attention = s chú ý B. notion C. intention D.
attraction
7. Buckingham Palace is a major tourist ………….. in
London
A. attract B. attraction = s h p d n C. attractive D.
attractiveness
câu này mình c n m t danh t
8. Some people think it is …………. to point at someone
A. rude B. polite C.easy D. formal
m t s ng i ngh th t ườ ĩ khi m nhãế khi ch tay vào ai
9. Eugenie Clark has a lot of ………….. about cultures of
may countries in the world
bài tập từ vựng luyện thi Đh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập từ vựng luyện thi Đh - Người đăng: Út Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập từ vựng luyện thi Đh 9 10 37