Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Unit 8 Let's go 2B

Được đăng lên bởi Vân Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Saturday, September 6th 2014

Name: _________________________
unit 8: after school
I. Em hãy điền vào ô trống bằng một chữ cái thích hợp, rồi viết nghĩa tiếng
Việt tương ứng.
1. A_gu_t: _____________________
2. o'cloc_: ____________________
3. do _omew_rk: ________________
4. fi_tee_: _____________________
5. mo_nin_: ____________________
6. _ath cla_s: __________________
II. Em hãy quan sát kĩ các bức tranh dưới đây, viết câu hỏi và câu trả lời về
thời gian

1. _______________________________________________

2._______________________________________________

3. _______________________________________________

4.___________________________________________
III. Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Let’s go 2B

Page 1

1. it/ time/ is/ What? ________________________________________________
2. to/ art class/ after/ I/ school/ go.
_________________________________________________
3. do/ after/ she/ What/ does/ school?
________________________________________________
4. speak/ can/ I/ English.
______________________________________________
5. in/8.00/ evening/ It's/the.
_________________________________________________
6. goes/ swimming class/school/ He/ to/ after.
_________________________________________________
7. every/ practice/ I/ Sunday/ soccer.
____________________________________________________
8. is/ What/ reading/ she?
____________________________________________________
9. on/ I/ talk/ telephone/ afternoon/ the/ every.
____________________________________________________________
10. talking/ are/ on/ telephone/ They/ the.
______________________________________________________________
IV. Em hãy dịch các câu hoàn chỉnh ở bài tập III sang tiếng Việt.
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
7. ____________________________________________________
8. ____________________________________________________
9. ____________________________________________________
10. ____________________________________________________

Let’s go 2B

Page 2

...
Saturday, September 6th
2014
Name: _________________________
unit 8: after school
I. Em hãy điền vào ô trống bằng một chữ cái thích hợp, rồi viết nghĩa tiếng
Việt tương ứng.
1. A_gu_t: _____________________ 2. o'cloc_: ____________________
3. do _omew_rk: ________________ 4. fi_tee_: _____________________
5. mo_nin_: ____________________ 6. _ath cla_s: __________________
II. Em hãy quan sát kĩ các bức tranh dưới đây, viết câu hỏi và câu trả lời về
thời gian
1. _______________________________________________
2._______________________________________________
3. _______________________________________________
4.___________________________________________
III. Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Let’s go 2B Page 1
Bài tập Unit 8 Let's go 2B - Trang 2
Bài tập Unit 8 Let's go 2B - Người đăng: Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Unit 8 Let's go 2B 9 10 471