Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về câu gián tiếp

Được đăng lên bởi Linh Ha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập về câu gián tiếp
I. Chuyển đổi thành câu gián tiếp
1. He said: “I am happy today.”
_________________________________________________________________
2. Nina asked me: “Do you love this dress?
_________________________________________________________________
3. Tom said to her: “Turn right, please!”
_________________________________________________________________
4. Sam said: “I didn’t sleep yesterday.”
_________________________________________________________________
5. Vicky told me: “I am writing a letter for you.”
_________________________________________________________________
6. Tommy said: “I have worked for 3 months.”
_________________________________________________________________
7. He asked me: “What did you do yesterday?”
_________________________________________________________________
8. He said: “I love this hat.”
_________________________________________________________________
9. My mother said to me: “Don’t run!”
_________________________________________________________________
10. He asked me: “What have you got?”
_________________________________________________________________
II. Chuyển đổi thành câu gián tiếp
1. He said: “How beautiful nature is in fall.”
_________________________________________________________________
2. He said to her: “I will see you on Sunday.”
_________________________________________________________________
3. She said: “I was married in the home of my parents.”
_________________________________________________________________
4. Nina said: “I am in church now.”
_________________________________________________________________
5. My mother said to me: “The dogs of your sister are cute.”
_________________________________________________________________
6. He said: “I play the piano.”
_________________________________________________________________
7. My sister said to me: “keep silent!”

_________________________________________________________________
8. My teacher asked me: “What are you going to do on Sunday?”
_________________________________________________________________
9. He said: “Life is very hard for some people.”
_________________________________________________________________
10. Vicky said: “I am tired now.”
_________________________________________________________________
III. Chuyển đổi thành câu trực tiếp
1. He told me that he had slept for 3 hours.
_________________________________________________________________
2. He said that the plane had arrived an hour late.
_______________...
Bài tập về câu gián tiếp
I. Chuyển đổi thành câu gián tiếp
1. He said: “I am happy today.”
_________________________________________________________________
2. Nina asked me: “Do you love this dress?
_________________________________________________________________
3. Tom said to her: “Turn right, please!”
_________________________________________________________________
4. Sam said: “I didn’t sleep yesterday.”
_________________________________________________________________
5. Vicky told me: “I am writing a letter for you.”
_________________________________________________________________
6. Tommy said: “I have worked for 3 months.”
_________________________________________________________________
7. He asked me: “What did you do yesterday?”
_________________________________________________________________
8. He said: “I love this hat.”
_________________________________________________________________
9. My mother said to me: “Don’t run!”
_________________________________________________________________
10. He asked me: “What have you got?”
_________________________________________________________________
II. Chuyển đổi thành câu gián tiếp
1. He said: “How beautiful nature is in fall.”
_________________________________________________________________
2. He said to her: “I will see you on Sunday.”
_________________________________________________________________
3. She said: “I was married in the home of my parents.”
_________________________________________________________________
4. Nina said: “I am in church now.”
_________________________________________________________________
5. My mother said to me: “The dogs of your sister are cute.”
_________________________________________________________________
6. He said: “I play the piano.”
_________________________________________________________________
7. My sister said to me: “keep silent!”
Bài tập về câu gián tiếp - Trang 2
Bài tập về câu gián tiếp - Người đăng: Linh Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập về câu gián tiếp 9 10 839