Ktl-icon-tai-lieu

bản chất và sự so sánh các thì trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Trang Vu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh

BẢN CHẤT VÀ SỰ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh thuộc
khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức
về các thì trong Tiếng Anh, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này.

I. HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present)
1. Cách thành lập:
- Câu khẳng định:
S + V(s/es); S + am/is/are
- Câu phủ định:
S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Câu hỏi:
Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S?
2. Cách dùng chính:
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả:
2.1 Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong câu thường có các trạng từ:
always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng, một chân lý.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
II. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous)
1. Cách thành lập:
- Câu khẳng định:
S + am/is/are + V-ing
- Câu phủ định:
S + am/is/are + not + V-ing
- Câu hỏi:
Am/Is/Are + S + V-ing?
2. Cách dùng chính:
Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả:
2.1 Một hành động đang diễn ra ở hiện tại (trong lúc nói); sau câu mệnh lệnh, đề nghị. Trong câu thường
có các trạng từ: now, right now, at the moment, at present, …
Ex: - What are you doing at the moment? - I’m writing a letter.
- Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Một hành động đã được lên kế hoạch thực hiện trong tương lai gần.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Một hành động nhất thời không kéo dài lâu, thường dùng với today, this week, this month, these
days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
- She is studying English at the foreign language center.
3. Những động từ không được dùng ở thì HTTD:
3.1 Động từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste
3.2 Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish
3.3 Động từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, need, …
3.4 Động từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know, …
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh

III. HIỆN TẠI HOÀN TH...
Khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)
Bn cht và s so sánh các thì trong Tiếng Anh
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. HIN TẠI ĐƠN (Simple Present)
1. Cách thành lp:
- Câu khng đnh: S + V(s/es); S + am/is/are
- Câu ph định: S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Câu hi: Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S?
2. Cách dùng chính:
Thì hin tại đơn được dùng để din t:
2.1 Mt thói quen, một hành động được lp đi lặp lại thưng xuyên. Trong u thường có các trng t:
always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Mt s thật lúc nào cũng đúng, mt chân lý.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
II. HIN TI TIP DIN (Present Continuous)
1. Cách thành lp:
- Câu khẳng định: S + am/is/are + V-ing
- Câu ph định: S + am/is/are + not + V-ing
- Câu hi: Am/Is/Are + S + V-ing?
2. Cách dùng chính:
Thì hin ti tiếp din dùng để din t:
2.1 Mt hành động đang din ra hin ti (trong lúc nói); sau câu mnh lệnh, đ nghị. Trong câu thưng
có các trng t: now, right now, at the moment, at present,
Ex: - What are you doing at the moment? - I’m writing a letter.
- Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Mt hành động đã được lên kế hoch thc hiện trong tương lai gần.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Mt hành động nht thời không kéo dài lâu, thưng dùng vi today, this week, this month, these
days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
- She is studying English at the foreign language center.
3. Những động t không đưc dùng t HTTD:
3.1 Đng t ch giác quan: hear, see, smell, taste
3.2 Đng t ch tình cm, cm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish
3.3 Đng t ch trng thái, s liên h, s hu: look, seem, appear, have, own, belong to, need, …
3.4 Đng t ch sinh hot trí tu: agree, understand, remember, know,
BN CHT VÀ S SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TING ANH
(TÀI LIU BÀI GING)
Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG
Đây là tài liu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài ging Bn cht và s so sánh các thì trong Tiếng Anh thuc
khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) tại website Hocmai.vn. Để có th nm vng kiến thc
v các thì trong Tiếng Anh, Bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này.
bản chất và sự so sánh các thì trong tiếng anh - Trang 2
bản chất và sự so sánh các thì trong tiếng anh - Người đăng: Trang Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bản chất và sự so sánh các thì trong tiếng anh 9 10 277