Ktl-icon-tai-lieu

Các bước làm bài tập hoàn thành câu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bước làm bài tập hoàn thành câu
Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh là cách diễn giải những từ cho sẵn thành câu văn
đầy đủ ngữ pháp và hợp lý về ý nghĩa, văn phong, sắc thái tình cảm v.v…
Với dạng bài trắc nghiệm, học sinh sẽ lựa chọn một phương án tối ưu hội tụ tất cả những yêu
cầu kể trên. Đây là một dạng bài khó. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm ra các bước làm hợp
lý cho dạng bài này.
Một đề thi tuyển Đại học, Cao đẳng tiếng Anh thường có từ 5 đến 10 câu yêu cầu “chọn
phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn”.
Ví dụ:
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu đúng nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn:
be/ clear/ what/ expect/ you?
A. Are you clear about your expectation?
B. Are you clear what is expected of you to do?
C. Are your expectations clear?
D. Are you clear what is expected of you?
Thoạt nhìn, chúng ta thường nghĩ rằng đây là dạng bài tập dễ đạt điểm cao vì chỉ cần tìm một
phương án có đủ các từ gợi ý là được. Tuy nhiên, người ra đề lại rất khéo léo trong việc lồng
ghép những chi tiết câu khiến phần lớn học sinh bối rối.
1. Đặc điểm dạng bài
Trước hết, phải khẳng định rằng đây là một dạng bài khó vì với một số lượng từ gợi ý nhất
định, ta có thể tạo được rất nhiều cấu trúc khác nhau. Mặt khác, những phương án đưa ra có thể
hoàn toàn đúng về mặt ngữ pháp nhưng chỉ một phương án là đáp án đúng.
Làm bài tập dạng này rất mất thời gian bởi vì các từ được gợi ý không phải lúc nào cũng xuất
hiện theo thứ tự đúng. Trật tự của các từ này có thể bị t hay đổi trong câu đúng. Thêm vào đó,
các từ gợi ý này cũng thường xuyên bị thay đổi, chẳng hạn như việc chia động từ, các dạng so
sánh của tính từ, chuyển từ tính từ sang trạng từ, thay đổi từ động từ thành danh từ v.v…

2. Các bước làm bài:
Để làm tốt dạng bài này, các em nên làm theo các bước sau.
2.1. Nếu đoán được ý nghĩa câu:
Bước 1: Xác định nghĩa sơ qua của câu từ những từ gợi ý.
Bước 2: Loại những phương án không phù hợp về nghĩa.
Bước 3: Dựa vào tiêu chí ngữ pháp, văn phong, sắc thái v.v.. chọn phương án tối ưu.
Ví dụ: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu đúng nhất được tạo ra bằng những từ
cho sẵn:
opinion/ election/ fair
A. My opinion was fair about the election.
B. In my opinion, I think the election was fair.
C. According to my opinion, the election was fair.
D. In my opinion, the election was fair.


Bước 1: Xác định nghĩa.

Câu trên có đại ý là “Theo ý kiến tôi, cuộc bầu cử rất công bằng”.


Bước 2: Loại phương án không phù hợp ...
Các bưc làm bài tp hoàn thànhu
Dùng tgợi ý viết thành câu hoàn chnh cách diễn giải nhng tcho sn thành câu văn
đy đ ngữ pháp và hợp v ý nghĩa, văn phong, sắc thái tình cm v.v
Với dng bài trc nghiệm, hc sinh s la chn một phương án ti ưu hi t tt c những yêu
cu kể trên. Đây là một dng bài khó. Bài hc hôm nay s giúp các emm ra các bước m hợp
cho dng bài này.
Một đ thi tuyn Đi học, Cao đng tiếng Anh thường có từ 5 đến 10 câu yêu cầu chn
phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nht được tạo ra bằng những từ cho sn.
Ví d:
Chn phương án (A hoc B, C, D) ứng vớiu đúng nht được tạo ra bng những từ cho sẵn:
be/ clear/ what/ expect/ you?
A. Are you clear about your expectation?
B. Are you clear what is expected of you to do?
C. Are your expectations clear?
D. Are you clear what is expected of you?
Thot nhìn, chúng ta thưng nghĩ rng đây dng i tp dễ đt đim cao vì chcần tìm một
phương án có đcác tgợi ý là được. Tuy nhn, người ra đ li rt khéo léo trong việc lồng
gp những chi tiết câu khiến phn lớn hc sinh bi rối.
1. Đc đim dng bài
Trước hết, phi khẳng định rng đây là một dng bài khó vì với mt s lượng t gợi ý nht
định, ta thể tạo được rt nhiều cấu trúc khác nhau. Mặt khác, những phương án đưa ra có thể
hoàn toàn đúng về mt ngpháp nng ch một phương án đáp án đúng.
Làm bài tập dng này rất mất thời gian bởi vì các tđược gợi ý không phải lúc nào cũng xuất
hin theo thtự đúng. Trật tca các từ này có th bt hay đi trong câu đúng. Thêm vào đó,
các tgợi ý này cũng thường xuyên bị thay đi, chng hn như việc chia đng từ, các dng so
sánh ca nh từ, chuyn từnh từ sang trng từ, thay đi từ động từ thành danh từ v.v…
Các bước làm bài tập hoàn thành câu - Trang 2
Các bước làm bài tập hoàn thành câu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các bước làm bài tập hoàn thành câu 9 10 138