Ktl-icon-tai-lieu

Các động từ phải có V-ING theo sau

Được đăng lên bởi Tuấn Tự Tin
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 3 lần
V + V-ing
Các động từ phải có V-ING theo sau
V + V ing

, V+ to V , V + sb + to V ,V + sb + V-bare inf

Các động từ phải có
TO-V theo sau
V + TO V
1. avoid (tránh )
1.
afford (đủ khả
2. admit (thừa nhận )
năng)
3. advise (khuyên nhủ )
2. agree (đồng ý )
4. appreciate (đánh giá )
3. appear ( xuất hiện )
5. complete ( hoàn thành )
4. arrange ( sắp xếp )
6. consider ( xem xét )
5. ask ( hỏi , yêu cầu )
7. continue(tiep tuc)=go on= keep on( tiếp tục 6. beg ( nài nỉ , vanxin)
8. delay ( trì hoãn )
7. care ( chăm sóc )
9. deny ( từ chối ) ≠ give up(tõ bá)
8. claim (đòi hỏi,yêu
10. discuss ( thảo luận )
cầu)
9. consent ( bằng lòng
11. dislike ( không thích )=hate
12. enjoy ( thích )=like=feel like=love
10. decide ( quyết định )
11. demand ( yêu cầu )
13. finish ( hoàn thành ))
14. mention (đề cập )
12. deserve ( xứng
đấng)
15. mind ( phiền , ngại )
16. miss (nhớ , bỏ lỡ )
13. expect ( mong đợi )
14. fail ( thất bại )
17. postpone ( tr× hoãn ) ≠stop( dõng l¹i)
15. hesitate (do dự )
18. practice (luyện tập )
16. hope (hi vọng )
19. quit (nghỉ , thôi )
17. learn ( học )
20. recall ( nhắc nhở , nhớ )
18. manage (sắp xếp )
21. recollect ( nhớ ra )
19. mean (ý định )
22. recommend (nhắc nhở )
20. need ( cần )
23. regret ( tiec rang)Ving =
21. offer (đề nghị )
be sorry about Ving= be sorry sb for Ving
22. plan ( lên kế hoạch )
24. resent (bực tức )
23. prepare ( chuẩn bị )
25. resist (kháng cự )
24. pretend ( giả vờ )
26. risk ( rủi ro )
25. promise ( hứa )
27. spend (su dung thoi gian,)
26. refuse ( từ chối )
28. suggest (đề nghị )
27. seem ( dường như )
29. tolerate (tha thứ )
28. struggle (đấu tranh )
30. understand ( hiểu )
29. swear ( xin thề )
31. can’t help (ko thể tránh / nhịn được )
30. threaten (đe doạ )
32. can’t stand ( ko thể chịu đựng đc )
31. volunteer ( tình
33. can’t bear ( ko thể chịu đựng đc )
nguyện
34. It is no use / It is no good ( vô ích)
32. wait (đợi )
35. would you mind(có làm phiền...k)
33. want ( muốn )
36. to be used to ( quen với )
34. wish ( mong )
37. to be / get accustomed to (dần quen với )
Ex : We agree to
38. to be busy ( bận rộn )
start early
39. to be worth ( xứng đáng )
40. to look forward to (trông mong )
41. to have difficulty(in)/ fun / trouble
42. to have a difficult (in) time
43. TO GO + V-ING (c¸c ho¹t ®«ng,vui ch¬i)
44. be afraid OF =be frightened OF = be
terrfied OF = be scared OF (sî)
45. be interested IN = be fond OF
= (v) keen ON (thÝch,quan t©m)
46. be tired OF (mÖt)
47. be bored with=be fed up WITH (ch¸n)
48. be good /...
V + V-ing , V+ to V , V + sb + to V ,V + sb + V-bare inf
Các động từ phải có V-ING theo sau
V + V ing
Các động từ phải có
TO-V theo sau
V + TO V
Các động từ + O + To
V infinitive
V+ SB + TO V
Sau n ®éng tõ chØ c¶m gi¸c th× ®t gi÷
nguyªn thÓ k chia.
V + sb + V -bare inf
1. avoid (tránh )
2. admit (thừa nhận )
3. advise (khuyên nhủ )
4. appreciate (đánh giá )
5. complete ( hoàn thành )
6. consider ( xem xét )
7. continue(tiep tuc)=go on= keep on( tiếp tục
8. delay ( trì hoãn )
9. deny ( từ chối ) ≠ give up(tõ bá)
10. discuss ( thảo luận )
11. dislike ( không thích )=hate
12. enjoy ( thích )=like=feel like=love
13. finish ( hoàn thành ))
14. mention (đề cập )
15. mind ( phiền , ngại )
16. miss (nhớ , bỏ lỡ )
17. postpone ( t hoãn ) ≠stop( dõng l¹i)
18. practice (luyện tập )
19. quit (nghỉ , thôi )
20. recall ( nhắc nhở , nhớ )
21. recollect ( nhớ ra )
22. recommend (nhắc nhở )
23. regret ( tiec rang)Ving =
be sorry about Ving= be sorry sb for Ving
24. resent (bực tức )
25. resist (kháng cự )
26. risk ( rủi ro )
27. spend (su dung thoi gian,)
28. suggest (đề nghị )
29. tolerate (tha thứ )
30. understand ( hiểu )
31. can’t help (ko thể tránh / nhịn được )
32. can’t stand ( ko thể chịu đựng đc )
33. can’t bear ( ko thể chịu đựng đc )
34. It is no use / It is no good ( vô ích)
35. would you mind(có làm phiền...k)
36. to be used to ( quen với )
37. to be / get accustomed to (dần quen với )
38. to be busy ( bận rộn )
39. to be worth ( xứng đáng )
40. to look forward to (trông mong )
41. to have difficulty(in)/ fun / trouble
42. to have a difficult (in) time
43. TO GO + V-ING (c¸c ho¹t ®«ng,vui ch¬i)
44. be afraid OF =be frightened OF = be
terrfied OF = be scared OF (sî)
45. be interested IN = be fond OF
= (v) keen ON (thÝch,quan t©m)
46. be tired OF (mÖt)
47. be bored with=be fed up WITH (ch¸n)
48. be good /bad FOR (t«t /xÊu cho)
49. be good/bad AT (giái/ dèt vÒ m«n)
50. be surprised / shocke /amzaed/astonished /
AT(BY): ng¹c nhiªn,kinh ng¹c
* sau gioi tu(in,on,at...) + Ving .*without/
+ving = no+ving(khong)
1. afford (đủ khả
năng)
2. agree (đồng ý )
3. appear ( xuất hiện )
4. arrange ( sắp xếp )
5. ask ( hỏi , yêu cầu )
6. beg ( nài nỉ , vanxin)
7. care ( chăm sóc )
8. claim (đòi hỏi,yêu
cầu)
9. consent ( bằng lòng
10. decide ( quyết định )
11. demand ( yêu cầu )
12. deserve ( xứng
đấng)
13. expect ( mong đợi )
14. fail ( thất bại )
15. hesitate (do dự )
16. hope (hi vọng )
17. learn ( học )
18. manage (sắp xếp )
19. mean (ý định )
20. need ( cần )
21. offer (đề nghị )
22. plan ( lên kế hoạch )
23. prepare ( chuẩn bị )
24. pretend ( giả vờ )
25. promise ( hứa )
26. refuse ( từ chối )
27. seem ( dường như )
28. struggle (đấu tranh )
29. swear ( xin thề )
30. threaten (đe doạ )
31. volunteer ( tình
nguyện
32. wait (đợi )
33. want ( muốn )
34. wish ( mong )
Ex : We agree to
start early
1. advise (khuyên )
2. allow ( cho phép )
3. ask ( yêu cầu )
4. beg ( van xin )
5. cause ( gây ra )
6. challenge ( thách
thức )
7. convince ( thuyết
phục )
8. dare ( dám )
9. encourage ( khuyến
khích )
10. expect ( mong đợi )
11. forbid ( cấm )
12. force ( buộc )
13. hire ( thuê )
14. instruct ( hướng dẫn
15. invite ( mời )
16. need ( cần )
17. order ( ra lệnh )
18. permit ( cho phép )
19. persuade ( thuyết
phục )
20. remind ( nhắc nhở )
21. require (đò hỏi )
22. teach ( dạy )
23. tell( bảo )
24. urge ( thúc giục )
25. want ( muốn )
26. warn ( báo trước )
Ex: She allowed me to
use her car
1 .help (gióp )
2. let (cho phÐp)
3.find( thÊy)
4.seem(dêng nh)
5.make(lµm,t¹o cho) + V_bare inf
6.feel(c¶m thÊy)
(feel like+ V-ing)
7.look like(tr«ng cã vÎ)
8.hear(nghe)
9.observe(quan s¸t)
10.had better(tèt h¬n lµ)
11.smell(ngöi)
12.taste(cã vÞ)
13.notice(chó ý)
14.watch( xem)
15.become(tro len)
16.sound(nghe )
17.nothing but(k gì …
nhưng chỉ)
18.cannot but (k còn cách
nào hơn là... )
*lu ý :
-nÕu let/make ë bÞ ®éng th× V cã to(be
let/made +to V)
- S + V ( be, seem, look, feel,...)
+ ADJ + to V(nÕu cã tÝnh tõ theo
sau V th× ph¶i cã to)
Lu ý: Mét sè ®éng tõ ®Æc biªt cã nh÷ng trêng hîp kh¸c nhau.
1) to Try(cè g¾ng, thö): - try (cè g¾ng ) + to V
- try ( thö) + V-ing
2) to Make (lµm) : - make + sb + V_bare inf (k chia)
Try your best ! you will be successful .
1
Các động từ phải có V-ING theo sau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các động từ phải có V-ING theo sau - Người đăng: Tuấn Tự Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các động từ phải có V-ING theo sau 9 10 694