Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 3676 lần   |   Lượt tải: 12 lần





 !
 ! !
 !
"
""
"
"
""
"
#
##
#
#
##
#
$
$$
$
$
$$
$
%
%%
%
%
%%
%
&
&&
&
&
&&
&
#
##
#
#
##
#
$
$$
$
$
$$
$
'
''
'
'
''
'
(
((
(
(
((
(
)
))
)
)
))
)
&
&&
&
&
&&
&
#
##
#
#
##
#
$
$$
$
$
$$
$
'
''
'
'
''
'
$
$$
$
$
$$
$
*
**
*
*
**
*
+
++
+
+
++
+
Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn 9 10 678