Ktl-icon-tai-lieu

Các thì trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi khoavip94
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt:
Thì
HIỆN
TẠI

Hiện tại đơn - Simple Present
Hện tại tiếp diễn - Present
Continuous
Hiện tại hoàn thành - Present
Perfect
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

QUÁ
KHỨ

Quá khứ đơn - Simple Past

Quá khứ tiếp diễn - past
progressive

Quá khứ hoàn thành - Past
Perfect

TƯƠNG
LAI

Tương lai đơn - Simple Future

Cách sử dụng
diễn tả một sự việc xảy ra liên tục hay là có tính chất lặp đi lặp lại như một
thói quen, một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng
Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc hành động xảy ra
xung quanh thời điểm nói
Diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ, đã hoàn thành và có kết quả ở hiện
tại hoặc còn tiếp diễn ở hiện tại
Diễn tả hành động kéo dài bắt đầu từ quá khứ, đã hoàn thành ở hiện tại hoặc
còn tiếp diễn ở hiện tại.
Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm ở quá khứ, không
liên quan đến hiện tại.
Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định ở quá khứ để
nhấn mạnh tính chất liên tục của hành động trong các trường hợp chúng ta
dùng.
- Diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong
quá khứ.
- Chú ý: thì quá khứ hoàn thành được coi là dạng quá khứ của thì hiện tại
hoàn thành.
- Diễn tả hành động sẽ thực hiện trong tương lai
– Để diễn tả hành động chúng ta quyết định làm ở thời điểm nói
– Hứa hẹn làm việc gì
– Đề nghị ai đó làm gì
– Chúng ta có thể sử dụng “shall I/shall we…?”để hỏi ý kiến của ai đó (đặc
biệt khi đề nghị hoặc gợi ý)

Tương lai tiếp diễn - Future
Progressive

Tương lai hoàn thành - Future
Perfect

– Diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai
– Diễn tả một hành động đang diễn ra khi một hành động khác xen vào ở
tương lai
– Diễn tả một hành động bắt đầu từ trước và kết thúc trước một thời điểm
hoặc một hành động khác ở tương lai.

A. Thì hiện tại đơn
1. Công thức
Đối với động từ thường:
(+) I /we/you/they + V(nguyên thể)
He/ she/it + V(thêm “s” hoặc “es”)
(-) I /we /you /they + don’t + V(nguyên thể)
He /she /it + doesn’t + V(nguyên thể)
(?) Do + I /we/you/they + V(nguyên thể) ?
Does + he/she/it + V(nguyên thể) ?
Đối với động từ “to be”:
(+) I + am…
we/you/they + are …
He/she/it + is…
(-) I + am not…
we/you/they + aren’t …
He/she/it + isn’t…
(?) Am I ….?
Are we/you/they …?
Is he/ she/ it….?
Chú ý: are not = aren’t
is not = isn’t
do not = don’t
does not = doesn’t
2. Cách sử dụng
– Thì hiện tại dùng để diễn tả một sự việc xảy ra liên tục hay là có tính chất lặp đi lặp lại như một thói
quen (ví dụ a, b), một sự ...
Tóm tắt:
Thì Cách sử dụng
HIỆN
TẠI
Hiện tại đơn - Simple Present
diễn tả một sự việc xảy ra liên tục hay là có tính chất lặp đi lặp lại như một
thói quen, một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng
Hện tại tiếp diễn - Present
Continuous
Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc hành động xảy ra
xung quanh thời điểm nói
Hiện tại hoàn thành - Present
Perfect
Diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ, đã hoàn thành và có kết quả ở hiện
tại hoặc còn tiếp diễn ở hiện tại
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn -
Present Perfect Progressive
Diễn tả hành động kéo dài bắt đầu từ quá khứ, đã hoàn thành ở hiện tại hoặc
còn tiếp diễn ở hiện tại.
QUÁ
KHỨ
Quá khứ đơn - Simple Past
Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm ở quá khứ, không
liên quan đến hiện tại.
Quá khứ tiếp diễn - past
progressive
Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định ở quá khứ để
nhấn mạnh tính chất liên tục của hành động trong các trường hợp chúng ta
dùng.
Quá khứ hoàn thành - Past
Perfect
- Diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong
quá khứ.
- Chú ý: thì quá khứ hoàn thành được coi là dạng quá khứ của thì hiện tại
hoàn thành.
TƯƠNG
LAI
Tương lai đơn - Simple Future
- Diễn tả hành động sẽ thực hiện trong tương lai
– Để diễn tả hành động chúng ta quyết định làm ở thời điểm nói
– Hứa hẹn làm việc gì
– Đề nghị ai đó làm gì
– Chúng ta có thể sử dụng “shall I/shall we…?”để hỏi ý kiến của ai đó (đặc
biệt khi đề nghị hoặc gợi ý)
Các thì trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thì trong tiếng Anh - Người đăng: khoavip94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các thì trong tiếng Anh 9 10 866