Ktl-icon-tai-lieu

CÁC TỪ MỚI BẮT BUỘC PHẢI HỌC CHO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Xu Xu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC TỪ MỚI BẮT BUỘC PHẢI HỌC CHO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CÔ MAI PHƯƠNG
Các bạn cần học thuộc lòng các cụm từ, diễn ngữ sau:
* Một số diễn ngữ đi cùng Do
do a good job
do crossword puzzles
do something/anything/nothing,
do homework
do work
do a favour
do the dishes
do an assignment
do a paper
do research
do the laundry
do housework
Các diễn ngữ được tạo thành từ Make
make the bed
make an offer
make possible for
make an application
make a mistake
make a choice
make the team
make an effort
make an appointment
make a request
make a pro tit
make a loss
make an impression
make arrangements
make a complaint
make a concession
make preparation
make progress
make a cancellation
make a speech
make a itiarrel
make sentence
make noise
make money
make a cake
make an announcement
make some coffee
make a list
make a decision
make friends
make a promise
make atzreement
make attempt
make sure
make a discovery
make a cake
make a list

PHRASAL VERBS WITH TAKE (Cụm động từ với Take)
take after
: giống, y hệt
take advantage of
: tận dụng, lợi dụng
take account of
: xem xét, quan tâm
take away
: di chuyển

take back
: rút lại (lời nói)
take down
: dời đi
take in
: cho ở trọ
take in hand
: đảm trách
take into account
: xem xét, để ý tới
take off
: cởi, lột, cất cảnh (máy bay)
take oneself off
: bỏ trốn
take on
: đảm trách
take out
: loại khỏi, rút ra
take up
: ham thích, bảo trợ
take up with
: giao du với
take place
: thay thế, thay đối
take over
: nắm quyền
PHRASAL VERBS WITH BRING (Cụm động từ với Bring)
bring about
: gây ra
bring up
: nuôi dưỡng
bring something to
: khám phá, đem cái gì ra ánh sáng
bring to an end
: chấm dứt
bring sh off
: cứu ai
bring sth on
: đưa đến kết quả, gây ra cái gì
bring sth up
: lưu ý đến cái gì, nếu ra cái gì
bring sb to sth
: đưa ai lên
(một cấp độ hoặc chuẩn mực khác)
PHRASAL VERBS WITH GET (Cụm động từ đi với Get)
get at
: tới được
get over
: bình phục, hồi phục
get on
: lên (tàu, xe…)
get on (well) with someone

: hòa thuận với ai

get in

: trúng cử, được bầu

get off

: xuống xe, thoát tội

get up

: thức dậy

get on

: tiến bộ

get along

: hòa thuận

get away

: tránh khỏi, thoát khỏi

get back away

: trả thù

get by get down to

: bắt đầu làm việc gì

MỘT SỐ CỤM TỪ CẦN LƯU Ý
concentrate on (v)

: tập trung vào, chú ý vào

locus on (v)

: chú ý vào, chăm vào

insist on (v)

: khăng khăng, đòi cho bằng được

complain about (v)

: phàn nàn về điều gì

worry about (v)

: lo lắng về cái gì

object to (v)

: phản đối, chống đối

rely on (v)...
CÁC T MI BT BUC PHI HC CHO K THI TUYỂN SINH ĐẠI HC
CÔ MAI PHƯƠNG
Các bn cn hc thuc lòng các cm t, din ng sau:
* Mt s din ng đi cùng Do
do a good job do crossword puzzles
do something/anything/nothing, do homework
do work do a favour
do the dishes do an assignment
do a paper do research
do the laundry do housework
Các din ng đưc to thành t Make
make the bed
make possible for
make a mistake
make the team
make an appointment
make a pro tit
make an impression
make a complaint
make preparation
make a cancellation
make a itiarrel
make noise
make a cake
make some coffee
make a decision
make a promise
make attempt
make a discovery
make a list
make an offer
make an application
make a choice
make an effort
make a request
make a loss
make arrangements
make a concession
make progress
make a speech
make sentence
make money
make an announcement
make a list
make friends
make atzreement
make sure
make a cake
PHRASAL VERBS WITH TAKE (Cụm đng t vi Take)
take after : ging, y ht
take advantage of : tn dng, li dng
take account of : xem xét, quanm
take away : di chuyn
CÁC TỪ MỚI BẮT BUỘC PHẢI HỌC CHO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC TỪ MỚI BẮT BUỘC PHẢI HỌC CHO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - Người đăng: Xu Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
CÁC TỪ MỚI BẮT BUỘC PHẢI HỌC CHO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 9 10 969