Ktl-icon-tai-lieu

Cách dùng Until, After, Before và When

Được đăng lên bởi anhnguyentm2
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 22857 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Cách dùng Until, After, Before và When
Until: + Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau +
Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia After: + After + past
perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau khi làm xong việc gì mới làm việc khác ở quá khứ + After + simple past, +
simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại (...)

1. Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước
kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau
Ví dụ:
Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối.

Ví dụ:
He read the book until no-one had been there
 Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê
đọc sách.
3. Simple future + Until + Present simple/Present perfect: Dùng với nghĩa là
sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó
Ví dụ:
We'll stayed here until the rain stops.

1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past
perfect: Sau khi làm xong việc gì mới làm việc khác ở quá khứ
Ví dụ:
Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà.

After everything happened, we are still good friends.
3. After simple past, + simple past: Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá
khứ
Ví dụ:

4. After + simple present/present perfect, + simple future: Sau khi làm việc
gì ở hiện tại sẽ làm tiếp việc khác ở tương lai.
Ví dụ:
Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em.

Before: Trước khi .
Cách chia thì của nó thì ngược lại với After.
1. Before + simple past, + past perfect: Trước khi làm việc gì trong quá khứ thì
làm một việc khác trước ở quá khứ

Before I could think of a reply she walked away.
2. Before + simple present, + simple future/simple present: Trước khi làm gì
thì sẽ làm một cái gì đó

Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà

Ví dụ:
2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất
trước hành động ở mệnh đề when.

When I just got out of the classroom, I knew that I had made some mistakes.
Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi.

Ví dụ:
4. When + past continuous (clear point of time - thời gian cụ thể), + simple
past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến
Ví dụ:
When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion
Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe th ấy một tiếng nổ
lớn.
5. When + simple past, + past continuous: Khi một hành...
Cách dùng Until, After, Before và When
Until: + Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau +
Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia After: + After + past
perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau khi làm xong việc gì mới làm việc khác ở quá khứ + After + simple past, +
simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại (...)
1. Simple past + until + simple past: Khi hành ng c a m nh chính i tr c độ đề đ ướ
kéo dài cho n hành ng c a m nh i sauđế độ đề đ
Ví d :
Tôi ã l i ây n khi tr i t i.đ ở ạ đ đế
Ví d :
He read the book until no-one had been there
Có ngh a là khi m i ng i trong th vi n ã v t lâu r i thì anh ta v n say mê ĩ ườ ư đ
c sách.đọ
3. Simple future + Until + Present simple/Present perfect: Dùng v i ngh a là ĩ
s làm gì cho n khi hoàn thành vi c gì ó đề đ
Ví d :
We'll stayed here until the rain stops.
1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past
perfect: Sau khi làm xong vi c gì m i làm vi c khác quá kh
Ví d :
Khi ki m tra xong tôi m i v nhà.
After everything happened, we are still good friends.
3. After simple past, + simple past: S vi c trong quá kh và k t qu trong quá ế
kh
Ví d :
4. After + simple present/present perfect, + simple future: Sau khi làm vi c
hi n t i s làm ti p vi c khác t ng lai. ế ươ
Ví d :
Sau khi n ga anh s g i cho em.đế
Cách dùng Until, After, Before và When - Trang 2
Cách dùng Until, After, Before và When - Người đăng: anhnguyentm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách dùng Until, After, Before và When 9 10 493