Ktl-icon-tai-lieu

Câu bị động đặc biệt

Được đăng lên bởi nam_ninhbinh76
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT

1/Causative form(Thể truyền khiến):

☺Đối với động từ “have”:
A: S+have+O(person)+ INF+ O(thing)
P: S+have+ O(thing)+PP+(by+O(person))

Ex: Active: My mother has me wash the dishes every day.
( Mẹ bảo tôi rửa chén đĩa mỗi ngày)
Passive: My mother has the dishes washed (by me) every day.

☺ Đối với động từ “get”:
A: S+get+ O(person)+to INF+ O(thing)
P: S+get+ O(thing) +PP+(by+ O(person))

Ex: Active: He got a porter to carry his
luggage to the taxi.

Passive: He got his luggage carried to the taxi by a porter.

2/Verb of opinion( động từ chỉ ý kiến)
(say,think,believe,report,rumour)
A: S1+Verb of opinion+S2+V2
P: It+be+PP+(that)+ S2+V2
S2+be+PP+-to INF(cùng thì)
-to have +PP(khác thì)
Ex1:Active: People believe that she is a well known doctor.
Passive:1/It is believed that she is a well known doctor.
2/She is believed to be a well known doctor.
Ex2: Active:They thought he stole the famous picture.
Passive: 1/It was thought (that) he stole the famous picture.
2/He was thought to have stolen the famous picture.

♣♣♣ MỘT SỐ DẠNG BỊ ĐỘNG KHÁC ♣♣♣
☺A: S+ asked/ told/ advised +O+(not)+to INF
P: S+BE+ asked/ told/ advised+(not)+to INF
Page 1
☺(A) S + see + O + INF

watch
hear
(P) S + BE +PP + to INF
☺(A) S + call + O + C
(P) S +Be + called + C

♠♠Dạng bị động của want,need,would like♠♠
(A) S+want +O+to INF …
need

would like
(P) S+ want
need

+-to be +PP
-O+to be+PP

would like
Ex1: I want him to help me
I want to be helped
Ex2: They would like him to clean the board.
They would like the board to be cleaned.

♠♠Dạng bị động của make,let♠♠
(A) S+make/let+O+ bare INF
(P) S+be+made/let+to INF
Ex1: Sad movies make me cry.
I am made to cry by sad movies.
Ex2: Did your parents make you wash the dishes?
Were you made to wash the dishes by your parents?
Ex3: The teacher often lets us do the exercise before she explains them.
We are often let to do the exercise before they are explain.
☺Do not + V + O
S + shouldn’t + be + PP
☺S + should + know + to INF
S + Be +supposed + to know + …
☺S+have+S.O+INF+S.T
S+have+S.T+PP+(BY+S.O)
☺It+be+one’duty+to INF
S+be+supposed+to INF

...
CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT
1/Causative form(Thể truyền khiến):
Đối với động từ “have”:
Ex: Active: My mother has me wash the dishes every day.
( Mẹ bảo tôi rửa chén đĩa mỗi ngày)
Passive: My mother has the dishes washed (by me) every day.
Đối với động từ “get”:
Ex: Active: He got a porter to carry his
luggage to the taxi.
Passive: He got his luggage carried to the taxi by a porter.
2/Verb of opinion( động từ chỉ ý kiến)
(say,think,believe,report,rumour)
A: S
1
+Verb of opinion+S
2
+V
2
P: It+be+PP+(that)+ S
2
+V
2
S
2
+be+PP+-to INF(cùng thì)
-to have +PP(khác thì)
Ex1:Active: People believe that she is a well known doctor.
Passive:1/It is believed that she is a well known doctor.
2/She is believed to be a well known doctor.
Ex2: Active:They thought he stole the famous picture.
Passive: 1/It was thought (that) he stole the famous picture.
2/He was thought to have stolen the famous picture.
♣♣♣
MỘT SỐ DẠNG BỊ ĐỘNG KHÁC
MỘT SỐ DẠNG BỊ ĐỘNG KHÁC ♣♣♣
A: S+ asked/ told/ advised +O+(not)+to INF
P: S+BE+ asked/ told/ advised+(not)+to INF
Page 1
(A) S + see + O + INF
A: S+have+O
(person)
+ INF+ O
(thing)
P: S+have+ O
(thing)
+PP+(by+O
(person)
)
A: S+get+ O
(person)
+to INF+ O
(thing)
P: S+get+ O
(thing)
+PP+(by+ O
(person)
)
Câu bị động đặc biệt - Trang 2
Câu bị động đặc biệt - Người đăng: nam_ninhbinh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu bị động đặc biệt 9 10 988