Ktl-icon-tai-lieu

Câu giả định dùng với it

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu giả định dùng với it + to be + time
It's time (for sb) to do smt: đã đến lúc ai phải làm gì (Thời gian vừa vặn không mang tính
giả định).
Ex: It's time for me to get to the airport: Đã đến lúc tôi phải ra sân bay.

time

It's

{ hightime

about time

+ S + simplepast

=

đã đến lúc mà
(thời gian đã trễ mang tínhgiả định)

Ex: It's time I got to the airport
Ex: It's hightime the city government did smt to stop the traffic jam.

...
Câu giả định dùng với it + to be + time
It's time (for sb) to do smt: ã n lúc ai ph i làm (Th i gian v a v n không mang tínhđ đế
gi nh). đị
Ex: It's time for me to get to the airport: ã n lúc tôi ph i ra sân bay.Đ đế
It's {
time
hightime
about time
+ S + simplepast =
ã n lúc mà đ đế
(th i gian ã tr mang tínhgi nh) đ đị
Ex: It's time I got to the airport
Ex: It's hightime the city government did smt to stop the traffic jam.
Câu giả định dùng với it - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu giả định dùng với it 9 10 811