Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi dạng bị động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI BỊ ĐỘNG
1) ĐỐI VỚI CÂU HỎI YES/NO
Câu hỏi yes/no là câu hỏi có động từ đặt biệt hoặc trợ động từ Do, Does, Did đầu câu
Bước 1: Đổi sang câu thường
Bước 2: Đổi sang bị động (lúc này nó đã trở thành câu thường, cách đổi như đã học.)
Bước 3: Đổi trở lại thành câu hỏi yes/ no
Cách đổi sang câu thường như sau:
Nếu các em biết cách đổi sang câu nghi vấn thì cũng sẽ biết cách đổi sang câu thường: làm
ngược lại các bước của câu nghi vấn, cụ thể như sau:
- Nếu có Do, Does, Did đầu câu thì bỏ - chia động từ lại cho đúng thì (dựa vào do, does, did)
- Nếu có động từ đặc biệt đầu câu thì chuyển ra sau chủ từ.
Ví dụ minh họa 1: (trợ động từ đầu câu)
Did Mary take it?
Bước 1: Đổi sang câu thường: bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá
khứ
=> Mary took it.
Bước 2: Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1
=> It was taken by Mary.
Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn
=> Was it taken by Mary?
Các em cũng có thể làm theo cách thế to be vào do, does, did như "mẹo" ở bài 1
Ví dụ minh họa 2: (động từ đặc biệt đầu câu)
Is Mary going to take it?
Bước 1: Đổi sang câu thường: chuyển động từ đặc biệt (is) ra sau chủ từ:
=> Mary is going to take it.
Bước 2: Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1
=> It is going to be taken by Mary
Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn (đem is ra đầu)
=> Is it going to be taken by Mary?

2) ĐỐI VỚI CÂU HỎI CÓ TỪ ĐỂ HỎI
Cách làm cũng chia ra các bư ớc như dạng trên, nhưng khác biệt nằm ở bước 2 và 3.
Bước 1: Đổi sang câu thường
Bước này phức tạp hơn dạng 1, để làm được bước này các em phải biết chia nó làm 3 loại
- Loại từ để hỏi WH làm chủ từ: (sau nó không có trợ động từ do, does, did mà có động từ + túc
từ)
What made you sad? (điều gì làm bạn buồn?)
Who has met you? (ai đã gặp bạn?)
Loại này khi đổi sang câu thường vẫn giữ nguyên hình thức mà không có bất cứ sự thay đổi nào
- Loại từ để hỏi WH làm túc từ: (sau nó có trợ động từ do, does, did hoặc động từ đặc biệt + chủ
từ)
What do you want?
Who will you meet?
Khi đổi sang câu thường sẽ chuyển WH ra sau động từ
- Loại chữ hỏi WH là trạng từ: là các chữ: when, where, how, why
When did you make it?
Giữ nguyên chữ hỏi, đổi giống như dạng câu hỏi yes/no
Bước 2: Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1
Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi có chữ hỏi (đem WH ra đầu câu)
Ví dụ minh họa 1 (WH là tân ngữ, có trợ động từ)
What did Mary take?
Bước 1: Đổi sang câu thường: Có trợ động từ did => What là túc từ: bỏ did, chia động từ take
thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ, đem w...
U HI B ĐỘNG
1) ĐI VI CÂU HI YES/NO
Câu hi yes/no là câu hi có động t đặt bit hoc tr động t Do, Does, Did đầu câu
c 1: Đổi sang câu thưng
c 2: Đổi sang b động (c này nó đã tr thành u thường, cách đổi như đã hc.)
c 3: Đổi tr li thành câu hi yes/ no
Cách đổi sang u thưng như sau:
Nếu các em biết cách đổi sang u nghi vn t cũng sẽ biết ch đổi sang u thưng: làm
ngược lic bưc cau nghi vn, c th như sau:
- Nếu có Do, Does, Did đầu câu thì b - chia động t li cho đúng t (dựa vào do, does, did)
- Nếu có động t đặc biệt đu câu thì chuyn ra sau ch t.
Ví d minh ha 1: (tr đng t đu câu)
Did Mary take it?
c 1: Đổi sang câu thường: b did, chia động t take thành quá kh did là du hiu ca quá
kh
=> Mary took it.
c 2: Đổi sang b động: làm cácc nhưi 1
=> It was taken by Mary.
c 3: Đổi tr li câu hi nghi vn
=> Was it taken by Mary?
Các em cũng có th làm theo cách thế to be vào do, does, did như "mẹo" i 1
Ví d minh ha 2: ng t đc bit đuu)
Is Mary going to take it?
c 1: Đổi sang câu thưng: chuyn động t đặc bit (is) ra sau ch t:
=> Mary is going to take it.
c 2: Đổi sang b động: làm cácc nhưi 1
=> It is going to be taken by Mary
c 3: Đổi tr liu hi nghi vn (đem is ra đầu)
=> Is it going to be taken by Mary?
Câu hỏi dạng bị động - Trang 2
Câu hỏi dạng bị động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi dạng bị động 9 10 323