Ktl-icon-tai-lieu

Câu trúc As...As trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi hoangnxbk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CẤU TRÚC AS...AS TRONG TIẾNG ANH

1. As far as
- As far as: theo như
e.g: As far as I know ( theo như tôi biết )
- As far as sb/sth is concerned: về mặt ....

2. As early as: ngay từ
e.g: As early as the 20th century : ngay từ thế kỹ 20

3. As good as: gần như
e.g: He is as good as dead : anh ta gần như đã chết

4. As much as: cũng chừng ấy, cũng bằng ấy

5. As long as: miễn là
e.g: You may have dessert so long as you eat all your vegetables.

6. As Well As: cũng như
- As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
e.g: She is clever as well as beautiful. (= She is not only beautiful, but also clever.)

- as well as đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của câu
sẽ đưa ra thông tin mới
- Động từ sau as well as: Sau as well as, người ta thường dùng động từ dạng –ing
He hurt his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his
leg.)

...
CẤU TRÚC AS...AS TRONG TIẾNG ANH
1. As far as
- As far as: theo như
e.g: As far as I know ( theo như tôi biết )
- As far as sb/sth is concerned: về mặt ....
2. As early as: ngay từ
e.g: As early as the 20th century : ngay từ thế kỹ 20
3. As good as: gần như
e.g: He is as good as dead : anh ta gần như đã chết
4. As much as: cũng chừng ấy, cũng bằng ấy
5. As long as: miễn là
e.g: You may have dessert so long as you eat all your vegetables.
6. As Well As: cũng như
- As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
e.g: She is clever as well as beautiful. (= She is not only beautiful, but also clever.)
Câu trúc As...As trong tiếng Anh - Trang 2
Câu trúc As...As trong tiếng Anh - Người đăng: hoangnxbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu trúc As...As trong tiếng Anh 9 10 990