Ktl-icon-tai-lieu

Christmas

Được đăng lên bởi Hương Chanh Ngọt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dec 19th 2013

Name: ………………………
Class:

Phonic H (review)

Choose the right picture.
1.

Sn_wflakes

2.

_and_ cane

3.

Sn_wm_n

4.

_eindee_

5.

_rnam_nts

6.

Sleig_

7.

S_nta cl_us

Teacher Kelly – 0987 68 9091

Name: ………………………
Class:

Dec 19th 2013

Phonic H (review)
8.

S_ockin_

9.

_an_les

10.

11.

G_ft

Christm_s
tre_

12.

B_l_

13.

Ch_mn_y

Teacher Kelly – 0987 68 9091

...
Name: ……………………… Dec 19
th
2013
Class:
Phonic H (review)
Choose the right picture.
1. Sn_wflakes
2. _and_ cane
3. Sn_wm_n
4. _eindee_
5. _rnam_nts
6. Sleig_
7. S_nta cl_us
Teacher Kelly – 0987 68 9091
Christmas - Trang 2
Christmas - Người đăng: Hương Chanh Ngọt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Christmas 9 10 203