Ktl-icon-tai-lieu

Chủ điểm ngữ pháp thi đại học

Được đăng lên bởi Mai Sương Lê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- Phần 1:
Các chủ điểm ngữ pháp có trong chương trình mới.
- Phần 2:
Các chủ điểm ngữ pháp của chương trình cũ.
Chương trình mới
1. Chia thì (10,12, 11)
2. Câu thường thuật (8,9,10,12, 11)
3. Câu bị động (8,9,10,12,11)
4. Câu điều kiện (10,12,11)
5. Mệnh đề quan hệ (10,12,11)
6. Rút gọn mệnh đề (11)
7. Because , because of – Athough , despite (10,12)
8. Chia động từ trong ngoặc (10,11)
9. Modal verb – modal perfect (12)
10.So sánh (6,7,8,10,12)
11.Mạo từ (10,12)
12.Thể nhấn mạnh (11)
13.Both- and, neither – nor, not only- but also (11)
14.Câu hỏi đuôi (9,11)
15.Mệnh đề chỉ mục đích
16.Tính từ 2 mặt
17.Too, so, either, neither (7)
18.Used to (9)
Chương trình cũ:
1. Style
2. Too - to , enough, so – that, such – that
3. Có of có the
4. FEW- A FEW& LITTLE - A LITTLE
5. Chủ từ giả ( 3 cấp độ)
6. Whatever – no matter what
7. Đảo ngữ
8. Other- the other, another, others, other
9. Số ít số nhiều
10. No longer
11. Qúa khứ / hiện tại giả định
12. Thể sai bảo

...
- Phần 1:
Các chủ điểm ngữ pháp có trong chương trình mới.
- Phần 2:
Các chủ điểm ngữ pháp của chương trình cũ.
Chương trình mới
1. Chia thì (10,12, 11)
2. Câu thường thuật (8,9,10,12, 11)
3. Câu bị động (8,9,10,12,11)
4. Câu điều kiện (10,12,11)
5. Mệnh đề quan hệ (10,12,11)
6. Rút gọn mệnh đề (11)
7. Because , because of – Athough , despite (10,12)
8. Chia động từ trong ngoặc (10,11)
9. Modal verb – modal perfect (12)
10.So sánh (6,7,8,10,12)
11.Mạo từ (10,12)
12.Thể nhấn mạnh (11)
13.Both- and, neither – nor, not only- but also (11)
14.Câu hỏi đuôi (9,11)
15.Mệnh đề chỉ mục đích
16.Tính từ 2 mặt
17.Too, so, either, neither (7)
18.Used to (9)
Chương trình cũ:
1. Style
2. Too - to , enough, so – that, such – that
3. Có of có the
4. FEW- A FEW& LITTLE - A LITTLE
5. Chủ từ giả ( 3 cấp độ)
6. Whatever – no matter what
7. Đảo ngữ
8. Other- the other, another, others, other
9. Số ít số nhiều
10. No longer
11. Qúa khứ / hiện tại giả định
12. Thể sai bảo
Chủ điểm ngữ pháp thi đại học - Người đăng: Mai Sương Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chủ điểm ngữ pháp thi đại học 9 10 147