Ktl-icon-tai-lieu

Chữ hán tiếng nhật

Được đăng lên bởi vuvandai-hy-gmail-com
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Danh sách 2136 chữ Kanji
Kanji Âm Hán Việt Nghĩa / Từ ghép Đọc
1 日 nhật mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo nichi, jitsu
2 一 nhất một, đồng nhất, nhất định ichi, itsu
3 国 quốc nước, quốc gia, quốc ca koku
4 十 thập mười juu, jiQ
5 大 đại to lớn, đại dương, đại lục dai, tai
6 会 hội hội họp, đại hội kai, e
7 人 nhân nhân vật jin, nin
8 年 niên năm, niên đại nen
9 二 nhị 2 ni
10 本 bản sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất hon
11 三 tam 3 san
12 中 trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu
13 長 trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng
choo
14 出 xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui
15 政 chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo
16 五 ngũ 5 go
17 自 tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi
18 事 sự sự việc ji, zu
19 者 giả học giả, tác giả sha
20 社 xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha
21 月 nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực
getsu, gatsu
22 四 tứ 4 shi
23 分 phân phân số, phân chia bun, fun, bu
24 時 thời thời gian ji
25 合 hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ
26 同 đồng đồng nhất, tương đồng doo

27 九
28 上
29 行
an
30 民
31 前
32 業
33 生
34 議
35 後
36 新
37 部
38 見
39 東
40 間
41 地
42 的
43 場
44 八
45 入
46 方
47 六
48 市
49 発
hotsu
50 員
51 対
52 金
53 子
54 内

cửu 9 kyuu, ku
thượng thượng tầng, thượng đẳng joo, shoo
hành, hàng thực hành, lữ hành; ngân hàng koo, gyoo,
dân quốc dân, dân tộc min
tiền trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền zen
nghiệp nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp gyoo, goo
sinh sinh sống, sinh sản sei, shoo
nghị nghị luận, nghị sự gi
hậu sau, hậu quả, hậu sự go, koo
tân mới, cách tân, tân thời shin
bộ bộ môn, bộ phận bu
kiến ý kiến ken
đông phía đông too
gian trung gian, không gian kan, ken
địa thổ địa, địa đạo chi, ji
đích mục đích, đích thực teki
trường hội trường, quảng trường joo
bát 8 hachi
nhập nhập cảnh, nhập môn, nhập viện nyuu
phương phương hướng, phương pháp hoo
lục 6 roku
thị thành thị, thị trường shi
phát xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn hatsu,
viên thành viên, nhân viên in
đối đối diện, phản đối, đối với tai, tsui
kim hoàng kim, kim ngân kin, kon
tử tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử shi, su
nội nội thành, nội bộ nai, dai

55 定 định thiết định, quyết định, định mệnh tei, joo
56 学 học học sinh, học thuyết gaku
57 高 cao cao đẳng, cao thượng koo
58 手 thủ tay, thủ đoạn shu
59 円 viên viên mãn, tiền Yên en
60 立 lập thiết lập, tự lập ritsu, ryuu
61 回 hồi vu hồi, chương hồi kai, e
62 連 liên liên tục, liên lạc ren
63 選 tuyển tuyển chọn sen
64 田 điền điền viên, tá điền den
65 七 thất 7 shichi
66 代 đại đại biểu, thời đại, đại diện, ...
Danh sách 2136 chữ Kanji
Kanji Âm Hán Việt Nghĩa / Từ ghép Đọc
1 nhật mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo nichi, jitsu
2 nhất một, đồng nhất, nhất định ichi, itsu
3 quốc nước, quốc gia, quốc ca koku
4 thập mười juu, jiQ
5 đại to lớn, đại dương, đại lục dai, tai
6 hội hội họp, đại hội kai, e
7 nhân nhân vật jin, nin
8 niên năm, niên đại nen
9 nhị 2 ni
10 bản sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất hon
11 tam 3 san
12 trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu
13 trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng
choo
14 xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui
15 chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo
16 ngũ 5 go
17 tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi
18 sự sự việc ji, zu
19 giả học giả, tác giả sha
20 xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha
21 nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực
getsu, gatsu
22 tứ 4 shi
23 phân phân số, phân chia bun, fun, bu
24 thời thời gian ji
25 hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ
26 đồng đồng nhất, tương đồng doo
Chữ hán tiếng nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữ hán tiếng nhật - Người đăng: vuvandai-hy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Chữ hán tiếng nhật 9 10 849