Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ĐẢO NGỮ IT WAS NOT UNTIL

Được đăng lên bởi Thu Hợp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 4 lần
IT WAS NOT UNTIL ....THAT....

It was not until + time word/phrase/clause that + clause
EX:
1. She didn’t become a teacher until yesterday.
=> It was not until yesterday that he became a teacher.
time word

2. He didn’t come home until late in the evening
=> It was not until late in the evening that he came home.
time phrase

3. He didn't know how to swim until he was 30 years old.
=> It was not until he was 30 years old that he knew how to swim.
time clause

Rewrite the following sentences using “It was not until…that…”
1. Cinema didn’t become an industry until 1915.
____________________________________________________________________________
2. My son didn’t start talking until he was 5.
____________________________________________________________________________
3. Lan didn’t go abroad until she was 35.
____________________________________________________________________________
4. We didn’t go to bed until midnight.
____________________________________________________________________________
5. The boy didn’t stop singing until their teacher came.
____________________________________________________________________________
6. She didn’t write to him until she receive a letter from him.
____________________________________________________________________________
7. The letter didn’t arrive until yesterday.
____________________________________________________________________________
8. We didn’t have a holiday until last summer.
____________________________________________________________________________
9. We didn’t finish it until the end of last summer.
____________________________________________________________________________
10. The child didn’t go to sleep until her mother came home.
____________________________________________________________________________
11. The boy didn’t tell the truth until his father threatened to punish him.
____________________________________________________________________________
12. The patient’s heart condition didn’t improve until she received that new treatment.
____________________________________________________________________________
13. He didn’t stop working until he felt too tired.
____________________________________________________________________________
14. The police didn’t make any accusations until they had some proof.
____________________________________________________________________________
15. The little girl didn’t open the gifts until the last visitor left.
Page 1

IT WAS NOT ...
IT WAS NOT UNTIL ....THAT....
It was not until + time word/phrase/clause that + clause
EX:
1. She didn’t become a teacher until yesterday.
=> It was not until yesterday that he became a teacher.
time word
2. He didn’t come home until late in the evening
=> It was not until late in the evening that he came home.
time phrase
3. He didn't know how to swim until he was 30 years old.
=> It was not until he was 30 years old that he knew how to swim.
time clause
Rewrite the following sentences using “It was not until…that…”
1. Cinema didn’t become an industry until 1915.
____________________________________________________________________________
2. My son didn’t start talking until he was 5.
____________________________________________________________________________
3. Lan didn’t go abroad until she was 35.
____________________________________________________________________________
4. We didn’t go to bed until midnight.
____________________________________________________________________________
5. The boy didn’t stop singing until their teacher came.
____________________________________________________________________________
6. She didn’t write to him until she receive a letter from him.
____________________________________________________________________________
7. The letter didn’t arrive until yesterday.
____________________________________________________________________________
8. We didn’t have a holiday until last summer.
____________________________________________________________________________
9. We didn’t finish it until the end of last summer.
____________________________________________________________________________
10.The child didn’t go to sleep until her mother came home.
____________________________________________________________________________
11.The boy didn’t tell the truth until his father threatened to punish him.
____________________________________________________________________________
12.The patient’s heart condition didn’t improve until she received that new treatment.
____________________________________________________________________________
13.He didn’t stop working until he felt too tired.
____________________________________________________________________________
14.The police didn’t make any accusations until they had some proof.
____________________________________________________________________________
15.The little girl didn’t open the gifts until the last visitor left.
Page 1
CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ĐẢO NGỮ IT WAS NOT UNTIL - Trang 2
CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ĐẢO NGỮ IT WAS NOT UNTIL - Người đăng: Thu Hợp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ĐẢO NGỮ IT WAS NOT UNTIL 9 10 80