Ktl-icon-tai-lieu

Daily English Conversation-Step Up_2

Được đăng lên bởi maruko_hp
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You're a life saver. I know I can
count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
Xạo quá! ----> That's a lie!
Làm theo lời tôi ----> Do as I say
Đủ rồi đó! ----> This is the limit!
Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why
Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!

... In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc
No litter ----> Cấm vất rác
Go for it! ----> Cứ liều thử đi
Yours! As if you didn't know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết.
What a jerk! ----> thật là đáng ghét
No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan
What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ...mài dám nói thế với tau à
How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
None of your business! ----> Không phải việc của bạn
Don't stick your nose into th...
MT S CÂU GIAO TIP TING ANH THÔNG DNG
Có chuyn gì vy? ----> What's up?
Do này ra sao ri? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mi c ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vy? ----> What's on your mind?
Tôi ch nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi ch đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phi là chuyn ca bn ----> It's none of your business
Vy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vy? ----> How come?
Chc chn ri! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chc chn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không th nói chc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyn này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa na) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiu ri ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công ri! ----> I did it!
Có rnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khong thi gian nào? ----> About when?
S không mt nhiu thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói ln lên ----> Speak up
Có thy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta li gp nhau phi không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Tht là nh nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có th trông cy vào bn mà ----> You're a life saver. I know I can
count on you.
Đừng có gi v kh kho! ----> Get your head out of your ass!
Xo quá! ----> That's a lie!
Làm theo li tôi ----> Do as I say
Đủ rồi đó! ----> This is the limit!
Hãy gii thích cho tôi ti sao ----> Explain to me why
Ask for it! ----> T mình làm thì t mình chịu đi!
Daily English Conversation-Step Up_2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Daily English Conversation-Step Up_2 - Người đăng: maruko_hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Daily English Conversation-Step Up_2 9 10 475