Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập Ngữ âm

Được đăng lên bởi Vũ Thị Hoài Thương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trọng âm với từ có 2 âm tiết
- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:
+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối.
Ví dụ:

study /'stʌdi/

Âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn: /i/.

damage /'dæmiʤ/

Âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn /i/ và 1 phụ âm
cuối /ʤ/.

+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm /əʊ/.
Ví dụ:

borrow /'bɒrəʊ/

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:
+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài.
Ví dụ:

agree /ə'gri:/

Âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài /i:/.

+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi.
Ví dụ:

deny /di'nai/

Âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi /ai/.

+ Âm tiết thứ 2 kết thúc bằng nhiều hơn 1 phụ âm.
Ví dụ:
* Lưu ý:

attend /ə'tend/

Âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 2 phụ âm /nd/.

Âm tiết nào có nguyên âm /ə/ thì trọng âm không rơi vào âm tiết đó.

Ví dụ: challenge /'tʃælənʤ/
Trọng âm với từ có 3 âm tiết
1. animal, elephant, violent, beautiful,victory, liberty, property, chemistry, mineral, cinema
Rule:
2. atmosphere, pesticide, dinosaur, astronaut, cosmonaut, centepede, motorbike, entertain..
Rule:
3. decorate, persecute, solitude, institute, multiply, simplify, compromise, authorize, modernize ....
Rule:
4. attribute, contribute, infiltrate, dehydrate, Catholic, politics, lunatic, arthmetic, committee,
continent , competence, conference, compliment, computer, conferment, consequent, deference,
preference,recipe, residence, interpret....
Rule:
1/ Động từ:
a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm
tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)
Ví dụ: encounter / in’kauntə / determine /di’tə:min /
b/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết ,
trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối
Ví dụ: entertain /entə’tein/ resurrect /rezə’rekt/
2/ Danh từ vs Tính từ
a/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu
âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì
trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.
Ví dụ: mimosa /mi’mouzə/
disaster /di’zɑ:stə/
potato /pə’teitou/
synopsis /si’nɔpis/
b/ Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và
kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên
Ví dụ: quantity /’kwɔntəti/
cinema /’sinimə/
emperor /’empərə /
custody /’kʌstədi/
c/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, thì trọng âm chính sẽ luôn rơi vào
âm tiết đầu tiê...
Trọng âm với từ có 2 âm tiết
- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:
+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối.
Ví dụ: study /'stʌdi/ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn: /i/.
damage /'dæmiʤ/ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn /i/ và 1 phụ âm
cuối /ʤ/.
+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm /əʊ/.
Ví dụ: borrow /'bɒʊ/
- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:
+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài.
Ví dụ: agree /ə'gri:/ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài /i:/.
+ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi.
Ví dụ: deny /di'nai/ Âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi /ai/.
+ Âm tiết thứ 2 kết thúc bằng nhiều hơn 1 phụ âm.
Ví dụ: attend /ə'tend/ Âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 2 phụ âm /nd/.
* Lưu ý: Âm tiết nào có nguyên âm /ə/ thì trọng âm không rơi vào âm tiết đó.
Ví dụ: challenge /'tʃælənʤ/
Trọng âm với từ có 3 âm tiết
1. animal, elephant, violent, beautiful,victory, liberty, property, chemistry, mineral, cinema
Rule:
2. atmosphere, pesticide, dinosaur, astronaut, cosmonaut, centepede, motorbike, entertain..
Rule:
3. decorate, persecute, solitude, institute, multiply, simplify, compromise, authorize, modernize ....
Rule:
4. attribute, contribute, infiltrate, dehydrate, Catholic, politics, lunatic, arthmetic, committee,
continent , competence, conference, compliment, computer, conferment, consequent, deference,
preference,recipe, residence, interpret....
Rule:
1/ Động từ:
a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm
tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)
Ví dụ: encounter / in’kauntə / determine /di’tə:min /
b/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết ,
trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối
Ví dụ: entertain /entə’tein/ resurrect /rezə’rekt/
2/ Danh từ vs Tính từ
a/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu
âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì
trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.
Ví dụ: mimosa /mi’mouzə/
disaster /di’zɑ:stə/
potato /pə’teitou/
synopsis /si’nɔpis/
b/ Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và
kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên
Ví dụ: quantity /’kwɔntəti/
cinema /’sinimə/
emperor /’empərə /
custody /’kʌstədi/
c/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, thì trọng âm chính sẽ luôn rơi vào
âm tiết đầu tiên, và trong một số trường hợp âm tiết cuối cũng được nhấn giọng (trọng âm phụ)
Dạng bài tập Ngữ âm - Trang 2
Dạng bài tập Ngữ âm - Người đăng: Vũ Thị Hoài Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dạng bài tập Ngữ âm 9 10 962