Ktl-icon-tai-lieu

dang de thi B1 - nghe

Được đăng lên bởi quanglanvnn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI TIẾNG ANH CUỐI KHÓA CAO HỌC
Môn thi: LISTENING(trình độ B1 chuẩn Châu Âu)
(Thời gian làm bài: 35’)
Họ tên thí sinh:……………………………….. Lớp …………………………………..
Số báo danh:………………………………….. Ngày thi:………………………………
Chữ ký giám thị 1

Chữ ký giám thị 2

SỐ PHÁCH

=============================================================
Điểm số
Điểm chữ
Chữ ký người
Chữ ký người
SỐ PHÁCH
chấm 1
chấm 2

LISTENING COMPREHENSION
Part I: (5 questions/10 points) Listen to these short conversations/ talks and
tick the correct pictures/things
Look at the pictures carefully. Decide which picture agrees with each recording and press
the button under it. If you want to make a change, just press the button under your new
choice.
1.What is the witch doing?

a.

b.

c.

d.
Listen here.

2.What is he doing?

a.

b.

c.

d.
Listen here.

3.What is the baby doing?

1

a.

b.

c.

d.
Listen here.

4.What didn't he eat?

a.

b.

c.

d.
Listen here.

5.Which sport does he like best?

a.

b.

c.

d.
Listen here.

Part II: (10 questions/10 points) Listen to a conversation/talk and fill in the
blanks with the missing information
Look at the speakers notes for the three restaurants described. For each question put the
missing information in the proper space.

Radio restaurant survey
The Old Waggon:
An old restaurant, owned by the Dalton family.
I ate there 1.

ago.

First vegetable soup, then roast beef with 2.
Then an English pudding
Uhuru:
African cooking - good novelty - the food was very good too!
I ate there 3.
evening.
Meat dishes - very strong flavour, and sadza?? made from corn. Tastes fantastic!
2

Not sure about the last course though. It was a rather strange 4.
Definitely recommended though!
Luciano's:
Wonderful Italian food. Luciano a great chef.
I had bread with herbs then sphagetti with 5.
Then beef Italiano.
Summary:
All good restaurants.
Service in all three was 6.
I must remember to mention they are really expensive.

Yêu cầu chung: 1) Thí sinh có 5 phút để nghe hướng dẫn cách làm bài, sau đó
được nghe mỗi bài 2 lần, vừa nghe vừa trả lời câu hỏi; 2) Thời gian mỗi phần nghe
không quá 15 phút (kể cả thời gian làm bài); 3) phát ngôn rõ ràng, tốc độ từ chậm
đến trung bình; 4) chủ đề cụ thể, bối cảnh giao tiếp quen thuộc, liên quan đến đời
sống thường ngày; 5) lượng từ mới không quá 5% của trình độ B1.

3

...
ĐỀ THI TIẾNG ANH CUỐI KHÓA CAO HỌC
Môn thi: LISTENING(trình độ B1 chuẩn Châu Âu)
(Thời gian làm bài: 35’)
Họ tên thí sinh:……………………………….. Lớp …………………………………..
Số báo danh:………………………………….. Ngày thi:………………………………
Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 SỐ PHÁCH
=============================================================
Điểm số Điểm chữ Chữ ký người
chấm 1
Chữ ký người
chấm 2
SỐ PHÁCH
LISTENING COMPREHENSION
Part I: (5 questions/10 points) Listen to these short conversations/ talks and
tick the correct pictures/things
Look at the pictures carefully. Decide which picture agrees with each recording and press
the button under it. If you want to make a change, just press the button under your new
choice.
1.What is the witch doing?
a. b. c. d.
Listen here.
2.What is he doing?
a. b. c. d.
Listen here.
3.What is the baby doing?
1
dang de thi B1 - nghe - Trang 2
dang de thi B1 - nghe - Người đăng: quanglanvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
dang de thi B1 - nghe 9 10 819