Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC

Được đăng lên bởi Trần Kim Khuyên
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo
thứ tự ABC
Bài viết liệt kê các cụm động từ thường gặp trong tiếng anh theo thứ tự ABC

A

account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến

ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out: cho ai vào/ ra
advance in: tấn tới
advance on: trình bày
advance to: tiến đến

agree on sth: đồng ý với điều gì
agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho

answer to: hợp với
answer for: chịu trách nhiệm về

attend on (upon): hầu hạ
attend to: chú ý

B
back up: ủng hộ, nâng đỡ

bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới

become of: xảy ra cho

begin with: bắt đầu bằng
begin at: khởi sự từ

believe in: tin cẩn, tin có

belong to: thuộc về

bet on: đánh cuộc vào

be over: qua rồi
be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì
bear up: xác nhận
bear out: chịu đựng

blow out: thổi tắt
blow down: thổi đổ
blow over: thổi qua

break
break
break
break
break

away: chạy trốn
down: hỏng hóc, suy nhược
in (to+O): đột nhập, cắt ngang
up: chia tay, giải tán
off: tan vỡ một mối quan hệ

bring about: mang đến, mang lại
bring down: hạ xuống
bring out: xuất bản

bring up: nuôi dưỡng
bring off: thành công, ẵm giải

burn away: tắt dần
burn out: cháy trụi

C
Call in/on at one's house: ghé thăm nhà ai
Call
Call
Call
Call

at: ghé thăm
up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
off: huỷ bỏ
for: yêu cầu, mời gọi

Care about: quan tâm, để ý tới
Care for: muốn, thích, quan tâm chăm sóc
Care for: thích, săn sóc

Carry
Carry
Carry
Carry

away: mang đi, phân phát
on: tiếp tục
out: tiến hành, thực hiện
off: ẵm giải

Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
Catch up with: bắt kịp
Chew over: nghĩ kĩ
Check in/out: làm thủ tục ra/vào
Check up: kiểm tra sức khoẻ
Clean out: dọn sạch, lấy đi hết
Clean up: dọn gọn gàng, làm sáng tỏ
Clear away: lấy đi, mang đi
Close
Close
Close
Close
Close

down: phá sản, đóng cửa nhà máy
in: tiến tới
up: xích lại gần nhau
with: tới gần
about: vây lấy

Come
Come
Come
Come
Come
Come
Come
Come
Come
Come

over/round: đến thăm
round: hồi tỉnh
down: sụp đổ, giảm
down to: là do
up: đề cập đến, nhô lên, nhú lên
up with: nảy ra, loé lên
up against: đương đầu, đối mặt
out: xuất bản
out with: tung ra sản phẩm
about: xảy ra

Come
Come
Come
Come
Come

across: tình cờ gặp
apart: vỡ vụn
along/ on with: hòa hợp, tiến triển
into: thừa kế
off: thành công, rớt ra, bong ra

Count on sb for sth: trông cậy vào ai
Come to: lên tới

Consign to: giao phó cho

Cross out: gạch đi, xoá đi

Cry
Cry
Cry
C...
Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo
thứ tự ABC
Bài viết liệt kê các cụm động từ thường gặp trong tiếng anh theo thứ tự ABC
A
account for: chi m, gi i thích
allow for: tính n, xem xét n 
ask after: h i th m s c kh e
ask for: h i xin ai cái gì
ask sb in/ out: cho ai vào/ ra
advance in: t n t i
advance on: trình bày
advance to: ti n n 
agree on sth: ng ý v i i u gì  
agree with: ng ý v i ai, h p v i, t t cho
answer to: h p v i
answer for: ch u trách nhi m v
attend on (upon): h u h
attend to: chú ý
B
back up: ng h , nâng 
Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC - Người đăng: Trần Kim Khuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC 9 10 7