Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án Ôn thi AV B1

Được đăng lên bởi ChovayBinhduong ChovayTieudung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN B1
------------------------------ĐỌC HIỂU
Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng
1.A
7. D
13. B
19. A
25. D
31. B
37. C
43. D
49. B
55. A
61. A
67. A
73. B
79. C
85. A
91. A
97. C
103. B
109. B
115. B

2. B
8. B
14. D
20. C
26. A
32. B
38. B
44. C
50. B
56. D
62. B
68. B
74. A
80. C
86. A
92. B
98. B
104. C
110. A
116. A

3. D
9. D
15. A
21. B
27. B
33. B
39. B
45. B
51. C
57. A
63. C
69. C
75. A
81. B
87. A
93. C
99. B
105. D
111. C
117. B

4. B
10. A
16. C
22. C
28. C
34. A
40. A
46. C
52. B
58. B
64. C
70. B
76. B
82. A
88. B
94. C
100. C
106. B
112. C
118. B

5. D
6. D
11. A
12. C
17. B
18. D
23. A
24. D
29. D
30. B
35. C
36. C
41. A
42. B
47. B
48. B
53. A
54. D
59. D
60. A
65. C
66. A
71. B
72. B
77. C
78. C
83. A
84. B
89. B
90. C
95. A
96. B
101. A
102. C
107. D
108. D
113. C
114. C
119. B
120. C

Phần 2: Đọc biểu bảng
1.1 D
2.1 A
3.1 D
4.1 D
5.1 D
6.1 B
7.1 C
8.1 D
9.1 B
10.1 C
11.1 C
12.1 B

1.2 D
2.2 A
3.2 D
4.2 C
5.2 D
6.2 D
7.2 C
8.2 D
9.2 A
10.2 D
11.2 B
12.2 B

1.3 A
2.3 D
3.3 C
4.3 A
5.3 C
6.3 C
7.3 C
8.3 D
9.3 B
10.3 A
11.3 B
12.3 D

1.4 A
2.4 D
3.4 B
4.4 C
5.4 C
6.4 B
7.4 D
8.4 A
9.4 C
10.4 B
11.4 D
12.4 C

1.5 B
2.5 D
3.5 A
4.5 D
5.5 D
6.5 C
7.5 A
8.5 B
9.5 B
10.5 B
11.5 A
12.5 B

Chú ý: Practice 3: Biểu bảng 5 KHÔNG đọc được, Thầy, Cô ghi ra
cho học viên
“Add Your Name to This List if You Want to go on The Trip”
1

Phần 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
PASSAGE 1
1B 2C 3D 4A 5B

Câu 5. Which of the following is TRUE about manufacturing industries in Brussels? (corrected)
- Delete the word “EXXEPP” cuối câu.
PASSAGE 2
1A 2B 3C 4D 5D
PASSAGE 3
1D 2A 3A 4B 5B

Câu 1: is—are
A. ………….fast ( not slow)
PASSAGE 4
1A 2D 3C 4D 5A

Câu 1: Delete the word “couldn’t”
PASSAGE 5
1B 2A 3D 4D 5C
PASSAGE 6
1B 2C 3A 4D 5B
PASSAGE 7
1C 2C 3C 4D 5B
PASSAGE 8
1B 2C 3C 4A 5B
PASSAGE 9
1D 2C 3A 4C 5C
PASSAGE 10
1B 2D 3C 4A 5B
PASSAGE 11
1C 2A 3B 4C 5C
PASSAGE 12
1B 2B 3D 4C 5B

2

Phần 4: Đọc và điền khuyết
PASSAGE 1
1. C , 2. A , 3. B , 4. D, 5. A 6. A 7. A 8. B 9. A 10. B
PASSAGE 2
1. A , 2. B , 3. A , 4. D, 5. B 6. A 7. C 8. D 9. B 10. C
PASSAGE 3
1. A , 2. D , 3. D , 4. D, 5. C 6. A 7. B 8. B 9. D 10. B
PASSAGE 4
1. B , 2. C , 3. A , 4. C, 5. C 6. C 7. D 8. B 9. C 10. A
PASSAGE 5
1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. C 7. A 8. B 9. D 10. C
PASSAGE 6
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. C 9. C 10. D
PASSAGE 7
1. C 2. B 3. A 4. C 5. B 6. A 7. C 8. D 9. C 10. B

PASSAGE 8
1. C 2. B 3. B 4. B 5. C 6. B 7. C 8. B 9. B 10. A
PASSAGE 9
1. C 2. B 3. A 4. C 5. C ...
ĐÁP ÁN B1
-------------------------------
ĐỌC HIỂU
Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng
1.A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. D
7. D 8. B 9. D 10. A 11. A 12. C
13. B 14. D 15. A 16. C 17. B 18. D
19. A 20. C 21. B 22. C 23. A 24. D
25. D 26. A 27. B 28. C 29. D 30. B
31. B 32. B 33. B 34. A 35. C 36. C
37. C 38. B 39. B 40. A 41. A 42. B
43. D 44. C 45. B 46. C 47. B 48. B
49. B 50. B 51. C 52. B 53. A 54. D
55. A 56. D 57. A 58. B 59. D 60. A
61. A 62. B 63. C 64. C 65. C 66. A
67. A 68. B 69. C 70. B 71. B 72. B
73. B 74. A 75. A 76. B 77. C 78. C
79. C 80. C 81. B 82. A 83. A 84. B
85. A 86. A 87. A 88. B 89. B 90. C
91. A 92. B 93. C 94. C 95. A 96. B
97. C 98. B 99. B 100. C 101. A 102. C
103. B 104. C 105. D 106. B 107. D 108. D
109. B 110. A 111. C 112. C 113. C 114. C
115. B 116. A 117. B 118. B 119. B 120. C
Phần 2: Đọc biểu bảng
1.1 D 1.2 D 1.3 A 1.4 A 1.5 B
2.1 A 2.2 A 2.3 D 2.4 D 2.5 D
3.1 D 3.2 D 3.3 C 3.4 B 3.5 A
4.1 D 4.2 C 4.3 A 4.4 C 4.5 D
5.1 D 5.2 D 5.3 C 5.4 C 5.5 D
6.1 B 6.2 D 6.3 C 6.4 B 6.5 C
7.1 C 7.2 C 7.3 C 7.4 D 7.5 A
8.1 D 8.2 D 8.3 D 8.4 A 8.5 B
9.1 B 9.2 A 9.3 B 9.4 C 9.5 B
10.1 C 10.2 D 10.3 A 10.4 B 10.5 B
11.1 C 11.2 B 11.3 B 11.4 D 11.5 A
12.1 B 12.2 B 12.3 D 12.4 C 12.5 B
Chú ý: Practice 3: Biểu bảng 5 KHÔNG đọc được, Thầy, Cô ghi ra
cho học viên
“Add Your Name to This List if You Want to go on The Trip”
1
Đáp án Ôn thi AV B1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án Ôn thi AV B1 - Người đăng: ChovayBinhduong ChovayTieudung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đáp án Ôn thi AV B1 9 10 763