Ktl-icon-tai-lieu

Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh

Được đăng lên bởi congtuanhd93
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh
I Thì hiện tại đơn (The Present tense )

a ),Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói
quen. Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ tần xuất như :
- always, usually , often, sometime, selldom , rarely , never .
- every morning , every day , every month/year...
- once/ twice/three times , a/per day , a week....
b) Ngoài ra THTĐ cũng được dùng để nói về tương lai( khi nói về t.gian biểu và
chương trình ấn định )
Ở cách dùng này ta có thể dùng một số trạng từ chỉ thời gian ở tương lai
eg: Tomorrow is Friday ,the train leaves the station from Ha Noi to Viet Tri at
3p.m to 5

II. Thì hiện tại tiếp diễn (The Present Continous tense)
a, Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói . Với cách dùng này ta
sẽ có trạng từ để nhận biết như :now
Ngoài ra ở cách use này còn có thể đi với các động từ mệnh lệnh như :
- Look ! , listen !, Be quiet !, Becareful !, Don't make noise !, Keep silent!....
b, THTTD còn dùng để diễn tả hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói . Với
cách dùng này cũng có những trạng từ để nhận biết như : at the moment , at the

present , to day ,...
Note ;
1) .THTTD còn có cách dùng để diễn tả dự định tương lai.
eg: I am having a test to morrow
2. )THTTD còn được dùng để diễn tả sự phàn nàn về một việc gì đó liên tục xảy ra
quanh thời điểm nói . Cách dùng này sẽ dùng với always.
eg : Nam is always going to school late.
- They are talking in class.
3. )THTTD đôi khi cũng đi kèm với các tình huống khác nhau ;
eg1: A: Where 's Mai ?
B :She is in her room .
eg2 : It's 9 o'clock in the morning . I am staying at home .
eg3: It's lovely day.The sun is shining and the birds are singing

III )Thì hiện tại hoàn thành ( The Present perfect tense)
Present perfect (1)
A) Xét ví dụ sau: Tom is looking for his key. He can’t find it.
( Tom đang tìm chiếc chìa khóa. Anh ấy không tìm thấy nó.)
He has lost his key. ( Anh đã làm mất chiếc chìa khóa của anh ấy )
“He has lost his key” = Anh ấy làm mất chiếc chìa khóa và đến bấy giờ vẫn chưa
tìm ra.
Have/ has lost là thì Present perfect simple
Thì Present perfect simple = Have/has + past participle (quá khứ phân từ) thường
tận cùng bằng -ed (finished/dicided…) nhưng nhiều động từ quan trọng lại là bất

qui tắc - irregular (lost/done/been/written…).
B ) Khi chúng ta dùng thì present perfect thì luôn luôn có một sự liên hệ tới hiện
tại. Hành động xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó lại ở hiện tại:
“Where’s your key?” “I don’...
Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh
I Thì hiện tại đơn (The Present tense )
a ),Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói
quen. Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ tần xuất như :
- always, usually , often, sometime, selldom , rarely , never .
- every morning , every day , every month/year...
- once/ twice/three times , a/per day , a week....
b) Ngoài ra THTĐ cũng được dùng để nói về tương lai( khi nói về t.gian biểu và
chương trình ấn định )
Ở cách dùng này ta có thể dùng một số trạng từ chỉ thời gian ở tương lai
eg: Tomorrow is Friday ,the train leaves the station from Ha Noi to Viet Tri at
3p.m to 5
II. Thì hiện tại tiếp diễn (The Present Continous tense)
a, Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói . Với cách dùng này ta
sẽ có trạng từ để nhận biết như :now
Ngoài ra ở cách use này còn có thể đi với các động từ mệnh lệnh như :
- Look ! , listen !, Be quiet !, Becareful !, Don't make noise !, Keep silent!....
b, THTTD còn dùng để diễn tả hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói . Với
cách dùng này cũng có những trạng từ để nhận biết như : at the moment , at the
Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh - Người đăng: congtuanhd93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh 9 10 628