Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn dẫn luận ngôn ngữ học

Được đăng lên bởi hoangduy1609-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

 Phần chung
1. Phân tích bản chất và chức năng của ngôn ngữ.



Trả lời:
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội
Ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người. Bên ngoài xã hội, ngôn ngữ



không thể phát sinh.
Ngôn ngữ không phải là hiện tượng của cá nhân tôi hay cá nhân anh mà là của chúng ta.
Đối với mỗi cá nhân, ngôn ngữ như một thiết chế xã hội chặt chẽ, được giữ gìn và phát




triển trong kinh nghiệm, trong truyền thống chung của cả cộng đồng.
Ngôn ngữ cũng không phải là hiện tượng sinh vật vì nó không mang tính di truyền.
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt. Nó không thuộc về kiến trúc thượng tầng

của riêng một xã hội nào. Ngôn ngữ không mang tính giai cấp.
 Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt
 Ngôn ngữ không thuộc cơ sở hạ tầng và không thuộc kiến trúc thượng tầng.
 Ngôn ngữ không có tính giai cấp, không phân biệt tầng lớp xã hội.
 Ngôn ngữ không phải công cụ để sản xuất.
 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp
o Ngoài ngôn ngữ con người có thể dùng các phương tiện khác để giao tiếp, nhưng tất cả
đều không đáp ứng được mục đích giao tiếp tốt như ngôn ngữ.
o + Nhờ ngôn ngữ mà con người có thể hiểu nhau trong quá trình sinh họat và lao động, có
thể truyền tải trí tuệ, tư tưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác.
o + Ngôn ngữ là công cụ đấu tranh sản xuất dù nó không sản xuất ra của cải vật chất nhưng
nó giúp con người lĩnh hội những kiến thức mới, hợp tác cùng phát triển
o + Ngôn ngữ là công cụ để đấu tranh giai cấp. (dùng ngôn ngữ để tuyên truyền các đường



lối, tư tưởng…)
 Ngôn ngữ là công cụ của tư duy
Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Không có từ hay câu nào mà không biểu hiện
một khái niệm hay tư tưởng. Ngược lại cũng không có khái niệm hay tư tưởng nào mà không
tồn tại dưới dạng ngôn ngữ.
 Ngôn ngữ trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành tư tưởng. Mọi khái niệm, tư tưởng
chỉ trở nên rõ ràng khi nó được biểu hiện bằng ngôn ngữ.

2. Các đơn vị của ngôn ngữ và tư duy
Trả lời:
Ngôn ngữ có 5 đơn vị ngôn ngữ chủ yếu là: âm vị, hình vị, từ và ngữ, câu, văn bản

3. Ngôn ngữ có tính giai cấp không? Tại sao?
Trả lời 1:
Trước hết ngôn ngữ thuộc về tất cả các thành viên trong xã hội, nếu ngôn ngữ chỉ
thuộc một giai cấp nào đó thì giữa các giai cấp trong xã hội làm sao có thể giai tiếp
được với nhau. Truyền thống ngôn ngữ học phủ nhận tính giai cấp của ngôn ngữ đồng
thời cũng phủ nhận sự phân hóa giai cấp dẫn đến sự phân hóa ngôn ngữ. Giai cấp
thuộc phạm trù chính trị học ...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC
Phần chung
1. Phân tích bản chất và chức năng của ngôn ngữ.
Trả lời:
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội
Ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người. Bên ngoài xã hội, ngôn ngữ
không thể phát sinh.
Ngôn ngữ không phải là hiện tượng của cá nhân tôi hay cá nhân anh mà là của chúng ta.
Đối với mỗi cá nhân, ngôn ngữ như một thiết chế xã hội chặt chẽ, được giữ gìn và phát
triển trong kinh nghiệm, trong truyền thống chung của cả cộng đồng.
Ngôn ngữ cũng không phải là hiện tượng sinh vật vì nó không mang tính di truyền.
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt. Nó không thuộc về kiến trúc thượng tầng
của riêng một xã hội nào. Ngôn ngữ không mang tính giai cấp.
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt
Ngôn ngữ không thuộc cơ sở hạ tầng và không thuộc kiến trúc thượng tầng.
Ngôn ngữ không có tính giai cấp, không phân biệt tầng lớp xã hội.
Ngôn ngữ không phải công cụ để sản xuất.
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp
o Ngoài ngôn ngữ con người có thể dùng các phương tiện khác để giao tiếp, nhưng tất cả
đều không đáp ứng được mục đích giao tiếp tốt như ngôn ngữ.
o + Nhờ ngôn ngữ mà con người có thể hiểu nhau trong quá trình sinh họat và lao động, có
thể truyền tải trí tuệ, tư tưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác.
o + Ngôn ngữ là công cụ đấu tranh sản xuất dù nó không sản xuất ra của cải vật chất nhưng
nó giúp con người lĩnh hội những kiến thức mới, hợp tác cùng phát triển
o + Ngôn ngữ là công cụ để đấu tranh giai cấp. (dùng ngôn ngữ để tuyên truyền các đường
lối, tư tưởng…)
Ngôn ngữ là công cụ của tư duy
Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Không có từ hay câu nào mà không biểu hiện
một khái niệm hay tư tưởng. Ngược lại cũng không có khái niệm hay tư tưởng nào mà không
tồn tại dưới dạng ngôn ngữ.
Ngôn ngữ trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành tư tưởng. Mọi khái niệm, tư tưởng
chỉ trở nên rõ ràng khi nó được biểu hiện bằng ngôn ngữ.
2. Các đơn vị của ngôn ngữ và tư duy
Trả lời:
Ngôn ngữ có 5 đơn vị ngôn ngữ chủ yếu là: âm vị, hình vị, từ và ngữ, câu, văn bản
Đề cương ôn tập môn dẫn luận ngôn ngữ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn dẫn luận ngôn ngữ học - Người đăng: hoangduy1609-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn dẫn luận ngôn ngữ học 9 10 326