Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi Đại học môn tiếng anh

Được đăng lên bởi loanbach
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC
MÔN: TIẾNG ANH
Năm học: 2007-2008
Giáo viên giảng day: Tô Thị Thanh Vân
A. Các thì cơ bản(12 thì)
I. Thì hiện tại đơn giản (Present simple tense)
1. Cách sử dụng.
- Dùng để nói về một sự thật hiển nhiên, đúng trong mọi hoàn cảnh và được mọi
người chấp nhận
Eg: Nurses look after patients in hospitals
(Các y tá luôn chăm sóc các bệnh nhân trong các bệnh viện)
- Chỉ một hành động thường xuyên xảy ra (Như thời gian biểu công việc, giờ tàu,
xe buýt, máy bay…đến hoặc đi, giờ đống mở cửa của các cơ quan). Thường được dùng
kết hợp với các trạng từ chỉ tần xuất như: Always, usually, often, sometimes. ever, rarely,
never)
Eg: I get up at 8 o'clock every morning.
How often do you go to the dentists?
2. Cấu trúc câu.
To be: is/ are/ am
(+) S + be + O
Eg: I'm a teacher.
(-) S + be not + O
Eg: She is not my friend.
(?)
* Yes/ No question (Câu nghi vấn/ câu
hỏi có không)
Be + S + O? Yes, S + be (No, S be not)
* Wh-qs: (Câu hỏi có từ để hỏi)
Q-words + be + S + (O)?
Eg: Who is she?
Where are you?

Động từ thường
(+) S + V (ord) + (O)
Eg: She lives in Phong Hai
(-) S + Don't/ doesn't + V(ord) + (O)
Eg: He doesn't arrive on time
(?)
* Yes/ No question (Câu nghi vấn/ câu hỏi
có không)
Do/ Does + S + V (ord ) + (O) ?
Yes, S + do/ does (No, S don't/ doesn't)
* Wh-qs: (Câu hỏi có từ để hỏi)
Q-words + do/ does + S + V(ord)?
Eg: Who do you love?
Where does she go?

3. Dấu hiệu nhận biết ra thì hiện tại đơn giản trong câu.
- Thường được kết hợp với các trạng từ chỉ tần xuất như: Always, usually, often,
sometimes. ever, rarely, never.
- Thường được kết hợp với cá trạng từ chỉ thời gian như: Every day, every month,
every year…
II. Thì hiện tại tiếp diễn.
1. Cách sử dụng.
- Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả một hành động đang sảy ra tại thời
điểm nói.

Eg: Please don't make so much noise. I'm working.( Đừng có làm ồn, tôi đang làm
việc)
- Diễn tả một hành động đang sảy ra xung quanh thời điểm nói (hành động kéo dài
thành một quá trình )
Eg: You are working hard today. (Ngày hôm nay cậu đã làm việc thật vất vả)
- Dùng để nói về những sự thay đổi đang diễn ra xung quanh chúng ta.
Eg: The population of the world is rising very fast.(Dân số thế giới đang tăng rất
nhanh).
2. Cấu trúc câu.

- Bá to + Ving
- Bá "e" + Ving
- Thªm _ing sau Vinf .
- Nh©n ®«i phô ©m cuèi .
- Träng ©m ë ®Çu ko nh©n ®«i phô ©m
cuèi .
- Thªm l _ing or + ing (tiÕng mü )

(+) S + am / is / are + V.ing
(-) S + am / is / are (not) + V.ing
(?) To be + S + V.ing ?
Yes , S + to be
No ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC
MÔN: TIẾNG ANH
Năm học: 2007-2008
Giáo viên giảng day: Tô Thị Thanh Vân
A. Các thì cơ bản(12 thì)
I. Thì hiện tại đơn giản (Present simple tense)
1. Cách sử dụng.
- Dùng để nói về một sự thật hiển nhiên, đúng trong mọi hoàn cảnh được mọi
người chấp nhận
Eg: Nurses look after patients in hospitals
(Các y tá luôn chăm sóc các bệnh nhân trong các bệnh viện)
- Chỉ một hành động thường xuyên xảy ra (Như thời gian biểu công việc, giờ tàu,
xe buýt, máy bay…đến hoặc đi, giờ đống mở cửa củac quan). Thường được dùng
kết hợp với các trạng từ chỉ tần xuất như: Always, usually, often, sometimes. ever, rarely,
never)
Eg: I get up at 8 o'clock every morning.
How often do you go to the dentists?
2. Cấu trúc câu.
To be: is/ are/ am
(+) S + be + O
Eg: I'm a teacher.
(-) S + be not + O
Eg: She is not my friend.
(?)
* Yes/ No question (Câu nghi vấn/ câu
hỏi có không)
Be + S + O? Yes, S + be (No, S be not)
* Wh-qs: (Câu hỏi có từ để hỏi)
Q-words + be + S + (O)?
Eg: Who is she?
Where are you?
Động từ thường
(+) S + V (ord) + (O)
Eg: She lives in Phong Hai
(-) S + Don't/ doesn't + V(ord) + (O)
Eg: He doesn't arrive on time
(?)
* Yes/ No question (Câu nghi vấn/ câu hỏi
có không)
Do/ Does + S + V (ord ) + (O) ?
Yes, S + do/ does (No, S don't/ doesn't)
* Wh-qs: (Câu hỏi có từ để hỏi)
Q-words + do/ does + S + V(ord)?
Eg: Who do you love?
Where does she go?
3. Dấu hiệu nhận biết ra thì hiện tại đơn giản trong câu.
- Thường được kết hợp với các trạng từ chỉ tần xuất như: Always, usually, often,
sometimes. ever, rarely, never.
- Thường được kết hợp với trạng từ chỉ thời gian như: Every day, every month,
every year…
II. Thì hiện tại tiếp diễn.
1. Cách sử dụng.
- Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả một hành động đang sảy ra tại thời
điểm nói.
Đề cương ôn thi Đại học môn tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi Đại học môn tiếng anh - Người đăng: loanbach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương ôn thi Đại học môn tiếng anh 9 10 152