Ktl-icon-tai-lieu

Để dạt điểm cao trong kì thi toeic

Được đăng lên bởi tuanvu2007-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI TOEIC

Một điều không thể phủ định là ngoài tấm bằng đại học "tàm tạm" khi apply vào
bất kì công ty nào bạn cũng cần phải có một trình độ ngoại ngữ nhất định, có thể là
tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc ... nhưng ngoại ngữ phổ biến hàng đầu
vẫn là tiếng Anh.
Có rất nhiều loại chứng chỉ tiếng Anh để bạn lựa chọn phù 
hợp với mục đích và trình độ yêu cầu. TOEIC là một chứng 
chỉ được hầu hết các công ty nước ngoài, các ngân hàng, 
các tập đoàn và công ty chứng khoán, tài chính ... yêu 
cầu. Mức điểm cao hay thấp tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng 
công việc, ví dụ như, tiếp viên hàng không thì mức điểm 
từ 400 điểm trở nên, nhân viên ngân hàng phòng tín dụng 
tối thiểu là 500 với nữ và 400 với nam, nhân viên phong 
thanh toán quốc tế, phòng xuất nhập khẩu công ở các công 
ty thì phải 700­>800 gì đó.... Cũng phải nói thêm răng 
chứng chỉ TOEIC rất được các nhà tuyển dụng đánh giá cao 
(điểm tất nhiên càng cao càng tốt), trong các công ty, 
ngân hàng ... mỗi năm nhân viên còn phải đi thi một lần 
để xem trình độ ngoại ngữ có bị mai một đi không, điểm thi 
đó còn được dùng để tính toán cho việc tăng lương và trợ
cấp. Vậy là sao? Chúng ta thấy điểm TOEIC rất quan trong, 
nhất là đối với những bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
đại học.
Làm thế nào để luyện thi TOEIC hiệu quả và thi đạt điểm 
cao? Theo tôi bạn nên thực hiện từng bước một
 
1. Kiến thức cơ bản
­Bạn phải trang bị cho mình một nền tảng cơ bản ngữ pháp, 
về việc này bạn có thể học ở bất kì đâu hoặc tự học, học 
ngữ pháp là nền tảng nâng cao trình độ Tiếng Anh của bạn.
-Song song với việc luyện tập ngữ pháp cơ bản bạn phải học càng nhiều từ mới
càng tốt, lúc nào cũng phải tuân thủ phương châm "năng nhặt chặt bị" về vấn đề
này không ai làm thay bạn được cũng chẳng có gì ngoài sự cần cù.
-Và tất nhiên bạn phải tìm hiểu ngay đề thi TOEIC xem nó bao gồm những nội
dung gì để tập trung học
2. Nghe
Trong đề thi TOEIC sẽ có một nửa (100 câu) nghe, vậy là nghe cực kì quan trọng để
bạn đạt điểm cao bạn phải luyện nghe theo các bước sau:

- Trong thời gian học ngữ pháp cơ bản và từ vựng bạn phải học dọc chính xác từng
từ một bằng cách dùng máy vi tính và các phần mềm đọc tiếng Anh như (Talk it)
hoặc dùng từ điển Oxford advance learner để nghe máy đọc từng chữ mà bạn chưa
biết hoặc chưa chắc là mình phát âm đúng hay sai. Tôi nhấn mạnh việc đọc đúng
từng từ tiếng Anh vì nếu bạn đọc sai bạn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy từ đó trong
bài nghe. Các bạn cũng không nên dùng từ điển Lạc Việt đ...
Đ Đ T ĐI M CAO TRONG KỲ THI TOEIC
M t đi u không th ph đ nh là ngoài t m b ng đ i h c "tàm t m" khi apply vào
b t kì công ty nào b n cũng c n ph i có m t trình đ ngo i ng nh t đ nh, có th
ti ng Nh t, ti ng Trung Qu c, Hàn Qu c ... nh ng ngo i ng ph bi n hàng đ uế ế ư ế
v n là ti ng Anh. ế
Có r
t nhi
u lo
i ch
ng ch
ti
ế
ng Anh đ
b
n l
a ch
n phù
h
p v
i m
c đích và trình đ
yêu c
u. TOEIC là m
t ch
ng
ch
đ
ượ
c h
u h
ế
t các công ty n
ướ
c ngoài, các ngân hàng,
các t
p đoàn và công ty ch
ng khoán, tài chính ... yêu
c
u. M
c đi
m cao hay th
p tu
thu
c vào yêu c
u c
a t
ng
công vi
c, ví d
nh
ư
, ti
ế
p viên hàng không thì m
c đi
m
t
400 đi
m tr
nên, nhân viên ngân hàng phòng tín d
ng
t
i thi
u là 500 v
i n
và 400 v
i nam, nhân viên phong
thanh toán qu
c t
ế
, phòng xu
t nh
p kh
u công
các công
ty thì ph
i 700->800 gì đó.... C
ũ
ng ph
i nói thêm răng
ch
ng ch
TOEIC r
t đ
ượ
c các nhà tuy
n d
ng đánh giá cao
(đi
m t
t nhiên càng cao càng t
t), trong các công ty,
ngân hàng ... m
i năm nhân viên còn ph
i đi thi m
t l
n
đ
xem trình đ
ngo
i ng
có b
mai m
t đi không, đi
m thi
đó còn đ
ượ
c dùng đ
tính toán cho vi
c tăng l
ươ
ng và tr
c
p. V
y là sao? Chúng ta th
y đi
m TOEIC r
t quan trong,
nh
t là đ
i v
i nh
ng b
n sinh viên chu
n b
t
t nghi
p
đ
i h
c.
Làm th
ế
nào đ
luy
n thi TOEIC hi
u qu
và thi đ
t đi
m
cao? Theo tôi b
n nên th
c hi
n t
ng b
ướ
c m
t
1. Ki n th c c b nế ơ
-B
n ph
i trang b
cho mình m
t n
n t
ng c
ơ
b
n ng
pháp,
v
vi
c này b
n có th
h
c
b
t kì đâu ho
c t
h
c, h
c
ng
pháp là n
n t
ng nâng cao trình đ
Ti
ế
ng Anh c
a b
n.
-Song song v i vi c luy n t p ng pháp c b n b n ph i h c càng nhi u t m i ơ
càng t t, lúc nào cũng ph i tuân th ph ng châm "năng nh t ch t b " v v n đ ươ
này không ai làm thay b n đ c cũng ch ng có gì ngoài s c n cù. ượ
-Và t t nhiên b n ph i tìm hi u ngay đ thi TOEIC xem nó bao g m nh ng n i
dung gì đ t p trung h c
2. Nghe
Trong đ thi TOEIC s có m t n a (100 câu) nghe, v y là nghe c c kì quan tr ng đ
b n đ t đi m cao b n ph i luy n nghe theo các b c sau: ướ
Để dạt điểm cao trong kì thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để dạt điểm cao trong kì thi toeic - Người đăng: tuanvu2007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Để dạt điểm cao trong kì thi toeic 9 10 679