Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ I LỚP 7
Đề số 1:
1. Nghe thầy/ cô giáo đọc (mỗi câu 2 lần) và lựa chọn đáp án đúng.

(1)
A. 他们都做不完
B. 他们都不做完练习
C. 他们都没有作完练习
(2)
A. 他们说很流利。
B. 他们说不流利。
C. 他们说汉语说得很流利。
(3)
A. 他不去过一次。
B. 他去过北京三次。
C. 他明天去。
(4)
A. 我们练习写汉字三个月了。
B. 我们练习三个月写汉字。
C. 我们练习写汉字练了三个月了。
(5)
A. 他做今天的练习完了。
B. 他把练习今天做完了。
C. 他做完了今天的练习了。

1

2. Hãy nối cụm từ thành câu. Ví dụ : 1 → b.
1

因为要走很长的路,

a

就开始预习新课。

2

小陈说汉语说得

b

今天大家都起得很早。

3

明天是她的生日,

c

跟中国人一样流利。

4

同学们做好作业后

d

你们快进去吧!

5

话剧快要开演了,

e

同学们预祝她生日快乐。

3. Lựa chọn từ trong ngoặc điền trống.

(1)请 . . . . . . 这本词典 . . . . . . 在老师的桌子上。(放、把)
(2)这个练习太. . . . . . , 我们都做. . . . . . 。(不完、难)
(3)老师. . . . . .得很. . . . . . , 你怎么没听. . . . . .?(懂、清楚、讲)
(4)我爸爸是. . . . . . 工厂工作. . . . . . 。(的、在)
4. Hãy cho biết các từ ngữ có gạch chân trong các câu sau đây làm thành
phần gì trong câu (chủ ngữ, vị ngữ, định ngữ, tân ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ).
1

上课的时候,同学们都注意听讲。

2

他练习用毛笔写汉字。

3

我很喜欢看中国的电影。

4

越南历史博物馆在河内大剧场旁边。

5

小王游泳游得最快。

5. Chữa câu sai :

(1)你买的桌子一点儿大。
(2)你写汉字很好看。
(3)明天他们去公共汽车到广宁。
(4)她今天不上课, 在家休息, 又听音乐又打扫房间。
2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K I LP 7
Đề s 1:
1. Nghe thy/ cô giáo đọc (mi câu 2 ln) và la chn đáp án đúng.
(1)
A. 他们都做不完
B. 他们都不做完练习
C. 他们都没有作完练习
(2)
A. 他们说很流利。
B. 他们说不流利。
C. 他们说汉语说得很流利。
(3)
A. 他不去过一次。
B. 他去过北京三次。
C. 他明天去。
(4)
A. 我们练习写汉字三个月了。
B. 我们练习三个月写汉字。
C. 我们练习写汉字练了三个月了。
(5)
A. 他做今天的练习完了。
B. 他把练习今天做完了。
C. 他做完了今天的练习了。
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc 9 10 754