Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ I LỚP 7
Đề số 2:
1. Nghe thầy/ cô giáo đọc (3 lần) và điền trống.

下课的时候,同学们都跑到. . . . . .外面参加各种. . . . . . 活动。有
的同学. . . . . . 皮球,有的同学打. . . . . . ,有的同学跳. . . . . . ,有的同
学. . . . . . 看画报, 听. . . . . . 。大家. . . . . . 很高兴。
2. Hãy cho biết cấu trúc ngữ pháp của các cụm từ có gạch chân trong các câu
sau (động - bổ, động – tân, đẳng lập, chính phụ,...)
1

我妹妹去书店买书了。

2

他们学一年英语了。

3

我很喜欢看中国的电影。

4

河内有很多公园和博物馆。

5

小王游泳游得最快。

3. Hãy đổi các câu dưới đây thành câu chữ “把”.

(1)昨天他看完这本小说了。
(2)我们一定学好汉语。
(3)同学们还没有听完第三课的录音。
(4)他们不预习好新课,就休息。
4. Sử dụng từ ngữ cho sẵn đặt câu theo các yêu cầu sau :
a. Có bổ ngữ mức độ

(1)起床

很早

(2)写汉字

好看

1

b. Có bổ ngữ thời lượng

(1)在越南

三年

(2)坐火车

三天

c. Có bổ ngữ động lượng

(1)念课文

三遍

(2)参观历史博物馆

两次

5. Tìm từ ngữ thích hợp điền trống.

(1)从河内到北京. . . . . . 飞机要. . . . . . 三个半小时。
(2)昨天汉语晚会很热闹, 同学一边. . . . . . 一边. . . . . . 。
(3)因为明天要考试, 今天我们都在学校里. . . . . . . . . . . . 。
(4)他们只来过. . . . . . 这个地方。

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K I LP 7
Đề s 2
:
1. Nghe thy/ cô giáo đọc (3 ln) và đin trng.
下课的时候,同学们都跑到. . . . . .外面参加各种. . . . . . 活动。有
的同学. . . . . . 皮球,有的同学打. . . . . . ,有的同学跳. . . . . . ,有的同
. . . . . . 看画报, 听. . . . . . 。大家. . . . . . 很高兴。
2. Hãy cho biết cu trúc ng pháp ca các cm t có gch chân trong các câu
sau (động - b, động – tân, đẳng lp, chính ph,...)
1
我妹妹去书店买书了。
2
他们学一年英语了。
3
我很喜欢看中国的电影。
4
河内有很多公园和博物馆
5
小王游泳游得最快
3. Hãy đổi các câu dưới đây thành câu ch”.
(1)昨天他看完这本小说了。
(2)我们一定学好汉语。
(3)同学们还没有听完第三课的录音。
(4)他们不预习好新课,就休息。
4. S dng t ng cho sn đặt câu theo các yêu cu sau :
a. Có b ng mc độ
(1)起床 很早
(2)写汉字 好看
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc 9 10 865