Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 9
Đề số 1
I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. (2 điểm)
1. Имя этого художника . . . . . . . во всей стране.
А. известен

Б. известна

В. известно

2. Лена, чем ты . . . . . . . в свободное время?
А. занимаешься

Б. учишь

В. учишься

3. Ребята работали без перерыва, . . . . . . . они очень устали.
А. потому что

Б. поэтому

В. что

4. . . . . . . . сильного дождя мы не поехали на экскурсию.
А. Благодаря

Б. Из-за

В. От

II. Dùng cách nói tương đương để truyền đạt lại nội dung tập hợp từ được in
nghiêng. (4 điểm)
1. Моя семья живёт в двухэтажном доме.
.....
2. У моей сестры пятимесячный ребёнок.
.....
3. Наша команда играет с самыми сильными футболистами.
.....
4. Первая задача более трудная, чем вторая.
.....
III. Dựa vào những gợi ý trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi. (2 điểm)
1. Какую книгу купил Игорь в “Доме книги”?
(А ты знаешь, что он очень любит искусство и много читает о
нём.)
.....
2. В какой деревне Таня хочет отдыхать летом?
(А ты знаешь, что там её бабушка и дедушка живут.)
.....

IV. Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn số ở đầu những câu cho bên dưới có nội dung
phù hợp với đoạn văn vừa đọc. (2 điểm)
Виктор окончил школу и решил стать журналистом. На экзамене он
должен был написать рассказ. Но он не знал, о чём должен писать. Он
понял, что плохо знает жизнь, и решил работать. Он начал работать на
заводе.
На этом заводе был большой спортивный клуб. Здесь он занимался
спортом и играл в футбол в заводской команде, а потом он стал её
капитаном. Это была сильная команда.
Однажды он написал статью в газету, в которой рассказал о
заводских спортсменах, об их жизни, работе, интересах. Его статья
понравилась. Потом он часто писал о спорте. Так он стал журналистом
и начал работать в заводской газете.
1. Виктор хотел стать журналистом после школы.
2. На экзамене он должен был написать рассказ.
3. Он хорошо написал этот рассказ.
4. Он решил работать, чтобы хорошо знать жизнь.
5. Он занимался спортом в городском клубе.
6. В первой статье он написал о заводских спортсменах, об их
жизни, работе и интересах.

...
ĐỀ KIM TRA MÔN TING NGA, HC KÌ I, LP 9
Đề s 1
I. Chn t thích hp để đin vào ch chm trong các câu sau. (2 đim)
1. Имя этого художника . . . . . . . во всей стране.
А. известен Б. известна В. известно
2. Лена, чем ты . . . . . . . в свободное время?
А. занимаешься Б. учишь В. учишься
3. Ребята работали без перерыва, . . . . . . . они очень устали.
А. потому что Б. поэтому В. что
4. . . . . . . . сильного дождя мы не поехали на экскурсию.
А. Благодаря Б. Из-за В. От
II. ng cách nói tương đương để truyn đạt li ni dung tp hp t được in
nghiêng. (4 đim)
1. Моя семья живёт в двухэтажном доме.
. . . . .
2. У моей сестры пятимесячный ребёнок.
. . . . .
3. Наша команда играет с самыми сильными футболистами.
. . . . .
4. Первая задача более трудная, чем вторая.
. . . . .
III. Da vào nhng gi ý trong ngoc đơn để tr li u hi. (2 đim)
1. Какую книгу купил Игорь вДоме книги”?
(А ты знаешь, что он очень любит искусство и много читает о
нём.)
. . . . .
2. В какой деревне Таня хочет отдыхать летом?
(А ты знаешь, что там её бабушка и дедушка живут.)
. . . . .
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga 9 10 503