Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra học kì II lớp 4

Được đăng lên bởi Vợ Quân
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS
HERMANN GMEINER ĐIỆN BIÊN PHỦ

ĐỀ KIỂM TRA CL GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2014-2015
Môn: Tiếng Anh

Đề chính thức

Thời gian:40 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:……………………………….

Lời nhận xét của thầy (cô) giáo:………….

Lớp:……………………………………..

……………………………………………

Điểm:……..;Bằng chữ:…………………

……………………………………………
Chữ ký của thầy (cô) giáo:

Question 1: Listen and tick

1,

a

b

2

a

b

3

a

b

1

4

a

b

Question 2: Complete the missing letters
1, It's ten th_ _ _ _

2, He's a bus d_ _ _ _ _

3, Would you like some n_ _ _ _ _ _

4, She's young and pr_ _ _ _

5, It's Mid - Autumn Fes _ _ _ _ _
Question 3: Read and answer
This is Hoa. She is ten years old. She is a pupil at Quang
Trung Primary School. She is very kind and friendly.She has got
many subjects at school, her favourite subject is English. Every
morning, she gets up at six o'clock. then, she goes to school at
six thirty.There are four people in her family: her father, her
mother and her brother. Her father is a doctor, he works in a
hospital. Her mother is a worker, she works in a factory. Hoa
loves Tet very much because she can get a lot of lucky money
from her parents.
1, What is her name? -> ........................................................................
2, What is her favourite subject? -> ..............................................................
3, What is she like? -> ...................................................................................
4, What time does she get up? -> .............................................................
5, Where does her father work? -> ...................................................................
6, Why does Hoa love Tet? -> ..............................................................................

The end
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN : TIẾNG ANH LỚP 4
NĂM HỌC: 2014 - 2015
2

Question 1: Listen and tick
V

1,

a

b V

2

a V

b

3

a

b V

4

a

b

Question 2: Complete the missing letters
1, It's ten thirty

2, He's a bus driver
3

V

3, Would you like some noodles

4, She's young and pretty

5, It's Mid - Autumn Festival
Question 3: Read and answer
This is Hoa. She is ten years old. She is a pupil at Quang Trung Primary
School. She is very kind and friendly.She has got many subjects at school, her
favourite subject is English. Every morning, she gets up at six o'clock. then, she
goes to school at six thirty.There are four people in her family: her father, her
mot...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS
HERMANN GMEINER ĐIỆN BIÊN PHỦ
Đề chính thức
ĐỀ KIỂM TRA CL GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2014-2015
Môn: Tiếng Anh
Thời gian:40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:……………………………….
Lớp:……………………………………..
Điểm:……..;Bằng chữ:…………………
Lời nhận xét của thầy (cô) giáo:………….
……………………………………………
……………………………………………
Chữ ký của thầy (cô) giáo:
Question 1: Listen and tick
1, a b
2 a b
3 a b
1
đề kiểm tra học kì II lớp 4 - Trang 2
đề kiểm tra học kì II lớp 4 - Người đăng: Vợ Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề kiểm tra học kì II lớp 4 9 10 864