Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra tiếng anh 5

Được đăng lên bởi c1vinhthinh1-vinhtuong-vinhphuc-edu-vn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Name: ..................................
Class :…………..

Kiểm tra học kỳ I
Môn Tiếng Anh lớp 5
Năm học 2009- 2010

1.Write 10 jobs (2M) :
Eg : a cook
…………………..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………
2. Write “in, on, at,” (2M):
A. She’s ……………… the zoo.
B. They’ re ……………. the gym.
C . He’s ………………. the library.
D. We’re ……………… the restaurant.
E. The lamp is …….. the bedroom.
F. Tom is……… the train.
G. Scott is ………….school.
H.He’s…………. home.
I. She’s …………..bed.
J. John is ………..the movies.
3. Look and write (2M):
1. Is he a dentist ?
…… ,………… . He’s …………………

2.Who’s she ?
……………………………………………………………………………
….
3.What do you do every morning ?
…………………………………………………………………………
……
4. What do you do every afternoon ?
……………………………………………………………………………
….

4. Write 10
sentences 4M):
- What do you do at weekend ?
- What do you do in summer ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

...
Name: ..................................
Class :………….. Kiểm tra học kỳ I
Môn Tiếng Anh lớp 5
Năm học 2009- 2010
1.Write 10 jobs (2M) :
Eg : a cook
…………………..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………
2. Write “in, on, at,” (2M):
A. She’s ……………… the zoo.
B. They’ re ……………. the gym.
C . He’s ………………. the library.
D. We’re ……………… the restaurant.
E. The lamp is …….. the bedroom.
F. Tom is……… the train.
G. Scott is ………….school.
H.He’s…………. home.
I. She’s …………..bed.
J. John is ………..the movies.
3. Look and write (2M):
- What do you do at weekend ?
- What do you do in summer ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1. Is he a dentist ?
…… ,………… . He’s …………………
2.Who’s she ?
……………………………………………………………………………
….
3.What do you do every morning ?
…………………………………………………………………………
……
4. Write 10
sentences 4M):
4. What do you do every afternoon ?
……………………………………………………………………………
….
đề kiểm tra tiếng anh 5 - Trang 2
đề kiểm tra tiếng anh 5 - Người đăng: c1vinhthinh1-vinhtuong-vinhphuc-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra tiếng anh 5 9 10 268