Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối khóa let's go 1B

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nguyen Khuyen High School
Department of foreign language
Name: _________________________
Class:

THE FINAL EXAM
Let’s go 1B
Time : 45 minutes
Course :

I. Listen ,fill and circle :Nghe ,điền vào và khoanh (100 points)
1. Do you like _____________________?
A. Yes, I do
2. Do you like _____________________?
A. Yes, I do
3. Do you like _____________________?
A. Yes, I do
4. Do you like _____________________?
A. Yes, I do

B. No, I don’t
B. No, I don’t
B. No, I don’t
B. No, I don’t

II. Answer the question : Trả lời câu hỏi (30points)
1. What do you want ?

2. What do you want ?

I want…………………..

……………………….

3. Do you like spiders ?

4. What do you like ?

……………………………

…….……………………

5. How many dogs are there ?

6. How many rabits are there ?

……………………………

…….……………………

III. Circle : Khoanh vào ý trả lời đúng(30 points)
1. Do you like spiders ?
A.am not

No, I ……………….

B.do not

C.can not

2. How many…………. are there?
A.a flower

B.flower

C.flowers

3. I like red. What about you?
A. Yes,I like red.

B. I like red ,too.

C. I like milk.

4. I’m …… I want rice and chicken.
A. hungry

B. fine

5. He can …. with a yo-yo
A. play
B. catch
6. How…. are you? –I’m seven years old
A. weather
B. many

C. thirsty
C.do
C. old

IV. Fill in the blanks: :Điền vào chỗ trống với từ trong khung. (10 points)
favorite

like

about

is

A: What’s your (1)……………………….color ?
B: It (2)…………..red. What (3)………………..you ?
A: I (4)…………………blue.

V. Unscramble (20points). Sắp xếp các từ sau để được các câu đúng
1. want / I / and milk / pizza.
→ _________________________
2. like / I / too / yellow.
→ _________________________
3. rabbits / like / you / do?
→ _________________________
4. your / what’s / color / favorite?
→ _________________________
VI. Write about you (10point). Viết 2 câu để chỉ khả năng của em.
Mẫu: I can ride a bicycle.
1. __________________________________________
2. __________________________________________

___________ Goodluck___________

Answer Key
I. Listen ,fill and circle :Nghe ,điền vào và khoanh (100 points)
1.A/Giraffes
2.A/Elephants
3.B/Bears
4.B/Tigers
II. Answer the question : Trả lời câu hỏi (30 points)
1. What do you want ?

2. What do you want ?

- I want fish

- I want pizza

3. Do you like spiders ?

4. What do you like ?

- Yes, I do

- I like cats

5. How many dogs are there ?

6. How many rabits are there ?

- There are four dogs

- There is one rabbit

III. Circle : Khoanh vào ý trả lời đúng(30 points)
1. do not
2. flowers
4. hungry
5. play
I...


Name: _________________________
Class:


 !"
#"
$"%&%'()*)*+
1. Do you like _____________________?
A. Yes, I do B. No, I don’t
2. Do you like _____________________?
A. Yes, I do B. No, I don’t
3. Do you like _____________________?
A. Yes, I do B. No, I don’t
4. Do you like _____________________?
A. Yes, I do B. No, I don’t
$",-"
1. What do you want ? 2. What do you want ?
I want………………….. ……………………….
3. Do you like spiders ? 4. What do you like ?
…………………………… …….……………………
5. How many dogs are there ? 6. How many rabits are there ?
…………………………… …….……………………
$# !"
1. Do you like spiders ? No, I ……………….
.am not ..do not #.can not
2. How many…………. are there?
.a flower ..flower #.flowers
3. I like red. What about you?
. Yes,I like red. .. I like red ,too. #. I like milk.
4. I’m …… I want rice and chicken.
. hungry .. fine #. thirsty
5. He can …. with a yo-yo
. play .$ catch #.do
6. How…. are you? –I’m seven years old
. weather .. many #. old
Đề thi cuối khóa let's go 1B - Trang 2
Đề thi cuối khóa let's go 1B - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi cuối khóa let's go 1B 9 10 804